Výzva na predloženie cenovej ponuky – Rozvoj Šrobárovho námestia a priľahlého okolia, Bratislava – I. Etapa

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou
Číslo obstarávania 7787
Predmet Rozvoj Šrobárovho námestia a priľahlého okolia, Bratislava – I. Etapa
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet obstarávania:

45233262-3 – Stavebné práce na stavbe peších zón

Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením
požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14239/summary
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 08.09.2021 do 10:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day