Rozhodnutie – stavebné povolenie (stavebné objekty SO-16 Prípojka VN, SO-17 Distribučné rozvody NN, PS-01 Trafostanica), ktoré sú súčasťou stavby Južné mesto – Zóna C0, Viacpodlažná bytová výstavba, Petržalka, Bratislava – 1. etapa

web od 2day