Rozhodnutie povoľuje užívanie stavebných objektov: Silnoprúdové rozvody-vonkajšie osvetlenie) a Prípojka NN pre verejné osvetlenie, ktoré sú súčasťou stavby „Južné Mesto Bratislava-Petržalka, stavba: Primárna infraštruktúra (Komunikácie a spevnené plochy) Zóna A1- 2. etapa

web od 2day