Petržalka začala posielať výzvy neplatičom dane za psa

Dlžníkom, ktorí ju neuhradili opakovane, hrozí aj exekúcia.

Najľudnatejšia bratislavská mestská časť eviduje viac ako 5-tisíc psov. Nie všetci majitelia si však plnia zákonnú povinnosť uhradiť. Samospráva tak prichádza o tisíce eur ročne, ktoré by rada využila na budovanie psích výbehov a ďalšieho vybavenia.

Povinnosť nahlásiť psa v tej-ktorej samospráve vyplýva majiteľom zo zákona o miestnych daniach a poplatkoch a z právnych predpisov, ktorými sa upravujú podmienky ich držania.
Každý psíčkar je povinný písomne oznámiť príslušnej obci svojho štvornohého priateľa do 30 dní odo dňa, kedy si ho priniesol domov a následne je v zákonom stanovenej lehote povinný zaplatiť daň za psa.

Nielen petržalská samospráva však každý rok bojuje s tými, ktorí si túto povinnosť neplnia.

V lepšom prípade ide o jednorazových neplatičov, ktorí sa omeškali s platbou a pri obdržaní výzvy od mestskej časti ju promptne uhradia.

Horšie je to v prípade chronických neplatičov, ktorí za psa odmietajú platiť daň aj napriek opakovaným výzvam, ktoré dlhodobo ignorujú, či už z vlastného presvedčenia o zbytočnosti danej dane, alebo sa ocitli v nepriaznivej finančnej situácii a svoju obec o tom neinformovali.

„Mnohí si neuvedomujú, že ak daň neuhradia do požadovaného termínu, dlh sa im nabaľuje a ani nevedia ako a ocitnú sa v súdom exekučnom konaní,“ upozorňuje prednostka petržalského miestneho úradu Petra Vančová a dodáva, že len za tento rok evidujú viac ako 595 neplatičov dane za psa.

Exekúcia pre opakujúcich sa neplatičov

Pri vymáhaní pohľadávok aj Miestny úrad Petržalka postupuje v zmysle internej smernice. Majiteľ evidovaného psa by mal uhradiť daň za psa do zákonom stanoveného termínu 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že tak neurobí, stane sa dlžníkom.

Ak na výzvu z miestneho úradu nereaguje do 60 kalendárnych dní odo dňa splatnosti dane a výška dlhu dosiahne 68 a viac eur, referát miestnych daní a poplatkov postúpi pohľadávku na právny referát, ktorý zabezpečuje ich vymáhanie prostredníctvom súdnych exekútorov.

Sumy všetkých neuhradených miestnych daní a poplatkov v jednotlivých rokoch sa dlžníkovi spočítavajú. Navyše, štandardne mu nabiehajú aj úroky z omeškania z dlžnej sumy vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky.

„Práve preto vyzývame všetkých majiteľov psov, aby svojich domácich miláčikov riadne registrovali a daň riadne uhrádzali. Je v našom záujme, aby sa Petržalčania nezadlžovali a aby sme financie z daní mohli využiť primárne práve v ich prospech,“ uzatvára prednostka.

Sadzba dane za psa v Petržalke sa určuje podľa veľkosti psa a toho, či ho majiteľ chová v byte alebo dome. Jej maximálna výška je ale určená na 67 eur, čiže exekúcia za jej neuhradenie hrozí iba opakovaným neplatičom.

Výhody pre všetkých psíčkarov

Práve dane za psa sú a mali by byť v rámci rozpočtov samospráv vyčlenené na starostlivosť o psov držaných na jej území. Ich majiteľom tak prinášajú kvalitnejšiu infraštruktúru, služby alebo ďalšie výhody a benefity.

Každý, kto v Petržalke uhradí daň za psa má od miestneho úradu nárok na bezplatný zásobník s 12 rolkami vreciek na psie exkrementy s možnosťou pripevnenia priamo na vôdzku. Môže si ho vyzdvihnúť na jeho oddelení životného prostredia, územného rozvoja a dopravy.

Financie z dane za psa v najľudnatejšej mestskej časti putujú aj na pravidelnú údržbu 135 smetných košov určených na psie exkrementy.

Ich počet v Petržalke počas komplexnej obnovy zberných nádob na drobný komunálny odpad ešte tento rok stúpne na viac ako 500 doplnené budú aj o bezplatné sáčky.

Okrem toho mestská časť investuje aj do starostlivosti o oplotené výbehy pre psy v jej správe, na ktorých v prípade potreby zabezpečuje kosbu, osvetlenie a ďalšiu údržbu.

Aktuálne môžu petržalskí psíčkari bezplatne využívať tri oplotené výbehy a cvičisko na Holíčskej, Vyšehradskej a Wolkrovej ulici. Ďalšie má podľa prednostky vzniknúť na čerstvo zrevitalizovanom Šrobárovom námestí.

 

web od 2day