Daň za psa

Janka Velická
Tel.: + 421-2-68 288 883
Mobil: 0947 487 252
E-mail: janka.velicka@petrzalka.sk
Kancelária č. 619, 6. poschodie

 

 
Písm. Cena Popis
a) 34 € za každého psa chovaného v bytových domoch, ktorého výška v kohútiku nepresiahne 43 cm
b) 67 € za psa, ktorého kohútiková výška je 43 cm a viac
c) 17 € za každého psa chovaného v rodinnom dome bez rozdielu veľkosti

Kohútiková výška psa je výška meraná od prstov hrudných (predných) končatín psa po jeho lopatky, v mieste začínajúcich krčných stavcov psa.

Sadzba dane za psa na jedného psa a kalendárny rok je 17,- Eur u osamelého dôchodcu s príjmom do výšky životného minima, alebo občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Na každého ďalšieho psa u jedného daňovníka podľa §3 ods.5 písm. b), sa takto určená sadzba dane nevzťahuje.

Úspešnosť zavedenia nových pravidiel pohybu psov v praxi je podmienená z jednej strany ochotou majiteľov psov rešpektovať platné právne prepisy a zo strany druhej systematickou kontrolou dodržiavania týchto nariadení. Kladieme dôraz na uplatňovanie prijatých nariadení v praxi systematickou kontrolou z našej strany i zo strany mestskej polície, ktorá je oprávnená vykonávať kontrolu dodržiavania týchto nariadení.

V zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, je možné uložiť

 • Pokutu do 65 € ak, ten čo psa vedie:
  • nepreukáže známkou totožnosť psa
  • nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
  • neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo
 • Pokutu do 165 € možno uložiť, ak držiteľ psa:
  • neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny
  • neprihlási psa do evidencie
  • umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nie je fyzicky a psychicky spôsobilá
  • neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane
  • neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
  • nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených
 • Pokutu do 165 € možno uložiť, ak ten čo psa vedie
  • neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
  • nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom
  • neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane

Pričom, ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu až do dvojnásobnej výšky.

Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný ohlásiť na Miestny úrad Bratislava-Petržalka osobne do 14 dní odvtedy ako odcudzenie, zničenie alebo stratu zistil. Náhradná známka mu bude vydaná za odplatu 3,50 €.

web od 2day