Návrh na vydanie územného rozhodnutia – Polyfunkčný objekt Tematínska, Petržalka, Bratislava

Vo vzťahu k predmetnému územiu sa uskutočnilo zisťovacie konanie o posudzovaní zmeny v navrhovanej činnosti pod názvom Polyfunkčný objekt Tematínska, Bratislava, dňa 22.07.2021 bolo vydané Okresným úradom Bratislava pod č. OU-BA-OSZP3-2021/067450-021 rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré je prístupné na tejto internetovej stránke.

web od 2day