Veľké športové kluby môžu žiadať o dotácie na rok 2023

Petržalka vyzýva jej najväčšie športové kluby, aby do 15. novembra predložili žiadosti o dotácie na rok 2023.

Mestská časť Bratislava-Petržalka každoročne v rámci podpory športu prerozdeľuje aj dotácie na činnosť veľkých športových klubov z územia jej samosprávy na základe ich žiadostí.

V roku 2022 najväčšia mestská časť cez jednu zo schém podpory rozdelila viac ako 185-tisíc pre 10 najväčších klubov, ktoré sa venujú gymnastike, futbalu, atletike, basketbalu hokeju, hádzanej, behu, karate či tancu.

„Veľmi ma teší, že aj v tomto roku našu mestskú časť úspešne reprezentuje viacero petržalských športových klubov. Na ich výsledky sme patrične hrdí a ďakujeme predovšetkým trénerom a trénerkám, ktorí sa starajú o našu mládež. V Petržalke aj naďalej pracujeme na rozšírení siete športovísk, čoho príkladom je aktuálne vybudovanie ďalšieho atletického oválu na Lachovej ulici,” povedal starosta Petržalky Ján Hrčka.

Pre rok 2023 majú najväčšie petržalské športové kluby možnosť opäť podávať žiadosti a to od 15. septembra do 15. novembra 2022. S povinnými prílohami ich môžu samospráve posielať iba elektronicky cez portál petrzalka.egrant.sk

Úspešní žiadatelia budú mestskej časti povinní vykonať elektronicky aj vyúčtovanie dotácie a predložiť jej plán činnosti a rozvoja športového klubu. Podrobné informácie nájdu na webovej stránke Petržalky alebo vo všeobecne záväznom nariadení č. 7 z roku 2020.

Percento z daní, rozhodujú poslanci

Mestská časť každoročne vyčlení na účely poskytovania dotácií z rozpočtu 1 % z podielu na dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok. Na rok 2023 to bude viac ako 196-tisíc.

Dotácie je možné poskytnúť najmä na účely podpory účasti talentovaných športovcov na regionálnych, celoslovenských či medzinárodných súťažiach a na pokrytie nákladov na činnosť a prevádzku športovania členov klubu.

 

Žiadosti o dotácie posudzuje vecne príslušný útvar miestneho úradu mestskej časti a Komisia športu miestneho zastupiteľstva. Finálne rozhodnutie o poskytnutí dotácie majú miestni poslanci, výpočet sumy dotácie pramení zo vzorca, ktorý je schválený v VZN, čiže je transparentne nastavený.

Podmienky pre žiadateľov

Dotáciu je možné poskytnúť žiadateľovi za podmienky, že pôsobí v oblasti športu a má zväzovú príslušnosť.

Súčasťou členskej základne klubu musia byť deti a mládež vo veku 5 až 23 rokov, ktoré sa zúčastnili v súťaži organizovanej pod príslušným národným zväzom, pričom minimálne 20% z členskej základne musí mať trvalý pobyt v mestskej časti.

V prípade kolektívnych športov, členskú základňu žiadateľa musí tvoriť minimálne 100 členov, ktorí reprezentovali príslušný národný zväz na súťažiach. Pri individuálnych športových disciplínach musí byť počet členov minimálne 50. Dĺžka pôsobenia žiadateľa na území Petržalky je minimálne dva roky a sídlo musí byť Bratislava-Petržalka.

V r. 2022 Petržalka podporila 10 najväčších športových klubov: FC Petržalka, Gymnastické centrum, Hokejový klub Petržalka 2010, Klub modernej gymnastiky DANUBIA, MŠK Iskra Petržalka, ŠK Run For Fun, Športový klub polície – hádzanársky oddiel, Školský športový klub B. S. C. Bratislava, ŠŠK Karate a Karate klub Seiken.

 

web od 2day