Dotácie pre veľké športové kluby

Od 5. októbra 2020 vstúpilo do platnosti nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2020 o poskytovaní dotácií pre veľké športové kluby z rozpočtu mestskej časti  Bratislava-Petržalka (plné znenie VZN 7/2020), ktoré upravuje:

  • a) podmienky pre poskytovanie dotácií oprávneným osobám a spôsob výpočtu dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka,
  • b) postup pri rozhodovaní a schvaľovaní poskytnutia dotácií,
  • c) podmienky čerpania a spôsob vyúčtovania dotácií,
  • d) sankcie a spôsob kontroly poskytnutej dotácie.

V roku 2020 nahradil nový elektronický formulár tlačivo žiadosti o dotáciu pre veľké športové kluby, v zmysle VZN č.7/2020, t.j. Žiadosť o dotáciu sa bude podávať iba ELEKTRONICKY! cez portál na https://petrzalka.egrant.sk/

Dotácie pre veľké športové kluby pre rok 2022 – REGISTRÁCIA OTVORENÁ
Žiadosti je možné podávať do 15.11.2021!
Pre elektronické predkladanie žiadosti je potrebné prejsť tieto kroky:

1. KROK – Registrácia
Pri prvej návšteve sa prosím registrujte. Vyberte si z ponuky dotačných programov, v rámci ktorých chcete svoju žiadosť o dotáciu podať.

2. KROK – Potvrdzovací mail
Za účelom overenia správnosti vašej e-mailovej adresy, ktorú uvediete pri registrácii, vám bude odoslaný e-mail s overovacím linkom. Kliknutím na tento link potvrdíte správnosť svojej e-mailovej adresy.

3. KROK – Prihlásenie sa do formulára a vyplnenie žiadosti

!Upozorňujeme, že sa menia aj prílohy, ktoré treba naskenovať a priložiť k elektronickej žiadosti. Nové povinné prílohy sú:
• predloha (povinný formát) – Zoznam členov (príloha vzor 1 excel)
• tlačivo (povinný formát) – Čestné prehlásenie (príloha nový vzor word)

VZOR – tabuľka prehľadu účtovných dokladov

Obe vyplnené tlačivá, treba potvrdiť a oskenované priložiť do žiadosti s ostatnými prílohami.

Mestská časť dáva do pozornosti možnosť zúčastniť sa na rozhodovaní o udeľovaní dotácií. Záujemcovia o účasť na rokovaniach jednotlivých komisií sa môžu prihlásiť e-mailom príslušným tajomníkom komisií. Tí následne zabezpečia vyžrebovanie vždy jedného z prihlásených občanov a ich prizvanie na rokovanie tej ktorej komisie. O jednotlivých termínoch zasadnutia komisií budeme včas informovať. Zástupca obyvateľov sa na zasadnutí komisie zúčastní ako pozorovateľ, nemá právo hlasovať a nemá ani hlas poradný.

web od 2day