Dotácie pre veľké športové kluby

Od 15. decembra 2023 vstúpilo do platnosti Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mestskej časti Bratislava-Petržalka a č. 12/2023 z 12. decembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 zo dňa 16. septembra o poskytovaní dotácií pre veľké športové kluby z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka ktoré upravuje:

  • a) podmienky pre poskytovanie dotácií oprávneným osobám a spôsob výpočtu dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka,
  • b) postup pri rozhodovaní a schvaľovaní poskytnutia dotácií,
  • c) podmienky čerpania a spôsob vyúčtovania dotácií,
  • d) sankcie a spôsob kontroly poskytnutej dotácie.

V roku 2020 nahradil nový elektronický formulár tlačivo žiadosti o dotáciu pre veľké športové kluby, v zmysle VZN č.7/2020, t.j. Žiadosť o dotáciu sa bude podávať iba ELEKTRONICKY! cez portál na https://petrzalka.egrant.sk/

Dotácie pre veľké športové kluby pre rok 2024 
Žiadosti boli podávané do 15. 11. 2023.

Mestská časť dáva do pozornosti možnosť zúčastniť sa na rozhodovaní o udeľovaní dotácií. Záujemcovia o účasť na rokovaniach jednotlivých komisií sa môžu prihlásiť e-mailom príslušným tajomníkom komisií. Tí následne zabezpečia vyžrebovanie vždy jedného z prihlásených občanov a ich prizvanie na rokovanie tej ktorej komisie. O jednotlivých termínoch zasadnutia komisií budeme včas informovať. Zástupca obyvateľov sa na zasadnutí komisie zúčastní ako pozorovateľ, nemá právo hlasovať a nemá ani hlas poradný.

web od 2day