Dotácie pre veľké športové kluby

V decembri 2017 bolo schválené VZN č.12/2017 ktoré prináša nový dotačný mechanizmus s navýšením finančných prostriedkov pre veľké športové kluby pôsobiace na území Petržalky. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť 1.1.2018. Všetky potrebné informácie k podmienkam čerpania dotácií pre veľké kluby v oblasti športu nájdete vo VZN č.12/2017. Všetky novelizácie VZN.

V súčasnosti pripravujeme ďalšiu novelizáciu VZN, aj v súvislosti s elektronizáciou dotácií pre športové kluby.

 

V roku 2020 nahradí nový elektronický formulár doterajšie tlačivo žiadosti o dotáciu pre veľké športové kluby, v zmysle novelizovaného VZN č.12/2017.
Všetky potrebné informácie budú včas zverejnené.

Mestská časť dáva do pozornosti možnosť zúčastniť sa na rozhodovaní o udeľovaní dotácií. Záujemcovia o účasť na rokovaniach jednotlivých komisií sa môžu prihlásiť e-mailom príslušným tajomníkom komisií. Tí následne zabezpečia vyžrebovanie vždy jedného z prihlásených občanov a ich prizvanie na rokovanie tej ktorej komisie. O jednotlivých termínoch zasadnutia komisií budeme včas informovať. Zástupca obyvateľov sa na zasadnutí komisie zúčastní ako pozorovateľ, nemá právo hlasovať a nemá ani hlas poradný.

web od 2day