Žiadosť o vydanie užívacieho povolenia pre stavebný objekt SO 07 – Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy, v rámci 3. etapy stavby: Južné Mesto – Zóna C4, Viacpodlažná bytová výstavba, Bratislava – Petržalka

Žiadosť o vydanie užívateľského povolenia sa týka stavby v území, vo vzťahu ku ktorému bolo dňa 23.10.2006 vydané záverečné stanovisko podľa zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov pod č. 4242/04-1.6/ml. Uvedený vydaný dokument je uverejnený na tejto webovej stránke.

 

web od 2day