10422 /05-UKSPaŠSÚ/La – Návrh na vydanie ÚR_Polyfunkčný súbor ACORD – Matador, Bratislava-Petržalka

Vo vzťahu k predmetnej stavbe sa uskutočnilo zisťovacie konanie, po ukončení ktorého vydal Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa §29 v tom čase platnom znení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnenej niektorých zákonov dňa 9.12.2022 rozhodnutie č. OÚ-BA-OSZP3-2022/056952-017, ktoré je sprístupnené na internetovej stránke: www.enviroportal.sk. Navrhovaná činnosť „ Polyfunkčný súbor ACORD-MATADOR“  sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.

web od 2day