6014/2023/05-UKSP-Ha/Ozn. – Oznámenie o začatí kolaudačného konania – zmenu dokončenej stavby: Bytový dom Romanova 13-15 – rekonštrukcia strechy, stavebné úpravy a modernizácia spoločných priestorov, Bratislava-Petržalka

web od 2day