Rozhodnutie – stavebné povolenie

č. MAGS ODP 49700/2023/333500-4/Ma Stavebné povolenie na stavebné objekty:
SO-210.KB.1 Úprava komunikácie Kopčianska
SO-210.1.KB.1 Odvodnenie komunikácie Kopčianska
SO-210.KB.2 Úprava komunikácií v križovatke Bratská – Kopčianska
SO-260.KB.1 Cestná dopravná signalizácia – vetva Bratská / Kopčianska
SO-260.KB.2 Kamerový dohľad križovatky
SO-83.KB Napájanie NN pre CDS
SO-84.KB Optické káble CDS
SO-840.KB Preložka optických vedení SITEL s.r.o.
SO-850.KB Úprava verejného osvetlenia
tvoriace súčasť stavby: KOPČIANSKA JUH, III. Stavba, Úprava križovatky Kopčianska – Bratislava.

web od 2day