21/2023/05-UKSPaŠSÚ/Mi-03 – Rozhodnutie povoľuje stavbu: SO 07 – Rozvody NN a SO 08 – kiosková trafostanica na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 2838, 2843/93, 2843/57, 2843/58, 2843/101, 2843/102, 2843/103, 2843/104, 2843/105 a 2843/284 v katastrálnom území Petržalka v Bratislave ako súčasťou stavby „Polyfunkčný objekt Tematínska

web od 2day