131/2023/RSÚ/Vč,Mu-27 – Rozhodnutie povoľuje užívanie časti stavby Južné mesto – Zóna C4, Viacpodlažná bytová výstavba (2. etapa), v rozsahu týchto stavebných objektov (SO) a prevádzkového súboru (PS)

Pozemné stavby:

SO-02, SO-03, SO-04 Bytový dom

Inžinierske stavby a sadové a parkové úpravy:

SO-06 (časť) Stojiská pre komunálny odpad

SO-07 (časť) Komunikácie a spevnené plochy

 SO-09 (časť) Prípojky vodovodu a vodovod

SO-12 (časť) Prípojky splaškovej kanalizácie

SO-16 (časť) Teplovod

SO-18 (časť) NN prípojky

SO-19 (časť) Areálové osvetlenie

SO-22 (časť) Sadové a parkové úpravy

PS-02 Odovzdávacia stanica tepla, objek t SO-02

web od 2day