5058/2023/06-RŠSÚ/Mš-01 – Rozhodnutie povoľuje ZSPD- KOPČIANSKA JUH – stavba V, sektor A – komunikácie, Polyfunkčná obytná zóna, Kopčianska ul., Bratislava – Petržalka v časti sektora A- časť spevnené plochy, stavebné objekty „SO- 22.A1 Parkovací pás – objekt A1, SO-22.A2 parkovací pás – objekt A2, SO-22.A3 Parkovací pás – objekt A3 a objekt SO-21.A0 Komunikácia vjazdu do garáže – sektor A, miesto stavby na pozemkoch register „C“ KN parcelné č. 5876/71, 5876/74, 5876/82 katastrálne územie Bratislava- Petržalka

web od 2day