č. 572/2024/SÚ/Mi-ozn. Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu: Polyfunkčný objekt Tematínska, 1. etapy, na pozemkoch parc. č. 2838, 2843/93 v katastrálnom území Bratislava-Petržalka + Príloha 1 a Príloha 2

web od 2day