č. 314/2024/SÚ/Ha/Predlož.KR-Odvol. Predloženie rozhodnutia správneho orgánu napadnutého odvolaním _ Zmena dokončenej stavby: stavebné úpravy na obnovu bytového domu Strečnianska 5, 7 Bratislava-Petržalka. Proti tomuto rozhodnutiu sa v zákonom stanovenej lehote, dňa 16. 2. 2024, odvolal účastník konania: Ing. Tibor Kósa, bytom Strečnianska 7, 851 05 Bratislava

web od 2day