Civilná ochrana a krízové riadenie

Krízové riadenie a civilnú ochranu zabezpečuje referát krízového riadenia. Ten plní úlohy na úseku civilnej ochrany, obrany, hospodárskej mobilizácie v mestskej časti, najmä rozpracúva a plní úlohy stanovené odborom krízového riadenia Okresného úradu v Bratislave a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Pri plnení úloh spolupracuje s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, s Policajným zborom SR, s odborom obrany štátu v rámci Okresného úradu v Bratislave a orgánmi a organizáciami na území mestskej časti.

Pre zabezpečovanie a plnenie úloh počas krízových situácií a mimoriadnych situácií má Petržalka v zmysle zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov vytvorený krízový štáb, ktorý bol aktualizovaný v januári 2019.

Odkaz na web Adresu Odboru krízového riadenia Okresného úradu Bratislava pre právnické a fyzické osoby nájdete TU.

 

web od 2day