Civilná ochrana a krízové riadenie

Krízové riadenie a civilnú ochranu zabezpečuje referát krízového riadenia. Ten plní úlohy na úseku civilnej ochrany, obrany, hospodárskej mobilizácie v mestskej časti, najmä rozpracúva a plní úlohy stanovené odborom krízového riadenia Okresného úradu v Bratislave a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Pri plnení úloh spolupracuje s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, s Policajným zborom SR, s odborom obrany štátu v rámci Okresného úradu v Bratislave a orgánmi a organizáciami na území mestskej časti.

Pre zabezpečovanie a plnenie úloh počas krízových situácií a mimoriadnych situácií má Petržalka v zmysle zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov vytvorený krízový štáb, ktorý bol aktualizovaný v januári 2019.

Odkaz na web Adresu Odboru krízového riadenia Okresného úradu Bratislava pre právnické a fyzické osoby nájdete TU.

Informácie, odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s novým koronavírusom 2019-nCoV nájdete na web stránke Úradu verejného zdravotníctva SR

Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

Vedenie mestskej časti v súčinnosti s Magistrátom hl. mesta SR Bratislava a kompetentnými zložkami zabezpečuje v rámci prevencie všetky odporúčania ÚVZ SR, o vývoji situácie bude MČ Bratislava-Petržalka priebežne občanov informovať. 02. marca 2020 sa zúčastnil p. prednosta na spoločnej súčinnostnej porade na Magistráte. Vzhľadom k tomu, že všetky posledné prípady koronavírusu zaznamenané v Rakúsku a Česku boli identifikované prenosom zo zasiahnutých oblastí, odporúčame Vám postupovať v zmysle odporúčaní ÚVZ SR – Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVD – 19.

 

Referát krízového riadenia je súčinný aj v spojení s aktuálnou situáciou na Ukrajine. Prehľad dostupných úkrytov v súvislosti s vojnou u našich východných susedov nájdete TU. 

 

web od 2day