Vojna na Ukrajine, pomoc utečencom priamo v Petržalke, civilná ochrana a krízové riadenie | #petrzalkapomaha

Slovensko sa snaží svojim východným susedom pomôcť od samotného vypuknutia vojnového konfliktu. Všetky potrebné informácie vrátene možností ubytovania, dobrovoľníctva a podpory pre ukrajinských utečencov nájdete na oficiálnom štátnom webe POMOCPREUKRAJINU.sk alebo prostredníctvom webu iniciatívy KTOPOMOZEUKRAJINE.sk. Vopred vám ĎAKUJEME.

POMOC PRE UKRAJINSKÝCH ODÍDENCOV PRIAMO V PETRŽALKE

ĎAKUJEME všetkým, ktorí ste sa do pomoci pre našich priateľov z Ukrajiny zapojili, alebo sa zapojiť chystáte. V prípade, že im už poskytujete, alebo plánujete poskytnúť ubytovanie, prácu, stravu, parkovanie, odvoz či tlmočenie, máte akékoľvek otázky, alebo by sa vám hodila pomocná ruka našej mestskej časti, Petržalka je tu pre vás.

INFOLINKA: 0947 487 265 | E-MAIL: socialne@petrzalka.sk
(denne od 08:00 do 18:00 vrátane víkendov a sviatkov)

Novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje povinnosti osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska a poskytovanie príspevku za ich ubytovanie. Zmeny adresy sú podľa príslušnej legislatívy odídenci povinní hlásiť samosprávam, ktoré aj vyplatia príspevok ich ubytovateľom z finančných prostriedkov od ministerstva vnútra. VIAC INFO TU.

PRIHLÁSENIE OBČANOV UKRAJINY – ODÍDENEC NA TOLEROVANÝ POBYT

Na prihlásenie tolerovaného pobytu na adresu je potrebné priniesť :

Zmluvu medzi odídencom a vlastníkmi nehnuteľnosti – Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
Súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti – podpisy vlastníkov na súhlasoch s prihlásením – nemusia byť osvedčené
List vlastníctva – postačuje stiahnutie z kataster portálu
Originál papier odídenca
Dospelé osoby musia byť prítomné osobne
Za dieťa do 18 rokov koná jeho zákonný zástupca

Dodatok k zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi.

VIAC INFO nájdete TU.

POVINNÉ HLÁSENIE POBYTU ODÍDENCOV V PETRŽALKE

Štátni príslušníci tretích krajín s udeleným dočasným útočiskom sú povinní nahlásiť zmenu adresy svojho pobytu na území Slovenskej republiky príslušnej ohlasovni pobytu, v našom prípade teda na Miestnom úrade Petržalka. Vzhľadom na množstvo žiadostí a blížiace sa termíny určené štátom sme dočasne upravili úradné hodiny petržalskej ohlasovne pobytu a sociálneho oddelenia.

UPOZORNENIE: Na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR sa štatút dočasného útočiska odídencom z Ukrajiny predlžuje z pôvodného 31. decembra 2022 na 4. marca 2023. Každý odídenec má vydaný doklad z matriky, kde mu každý mesiac potvrdia pobyt. Jeho fotokópiu, prosíme, následne priložte k výkazu za január aj február 2023.

MATRIKA A OHLASOVŇA POBYTU (matrika@petrzalka.sk)
Deň Čas
Pondelok 08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Utorok nestránkové hodiny
Streda 08:00 – 12:00 a 13:00 – 16:30
Štvrtok nestránkové hodiny
Piatok 08:00 – 12:00

Dokumenty a postup k hláseniu pobytu v Petržalke

1. potvrdenie o udelení / predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky
status odídenca získa po registrácii na cudzineckej polícii alebo v asistenčnom centre pomoci v Bratislave a na jeho základe mu bude vydané potvrdenie o zmene pobytu
2. presťahovanie cudzinca s udeleným tolerovaným pobytom na účel dočasného útočiska
vyplní priamo na petržalskej ohlasovni pobytu
3. doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania
napríklad čestné prehlásenie alebo doklad, ktorým cudzinec hodnoverne preukáže zabezpečenie ubytovania od majiteľa nehnuteľnosti
4. osobné doklady vydané na Ukrajine
aspoň jeden identifikačný doklad ako občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz a podobne
5. aspoň raz mesačne osobne navštíviť ohlasovňu pobytov
táto povinnosť sa následne týka každého odídenca s adresou pobytu v Petržalke

PRÍSPEVOK ZA UBYTOVANIE ODÍDENCOV V PETRŽALKE

Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udelených štatútom dočasného útočiska upravuje aktuálna novela zákona o azyle účinná od 7. júna 2022. Príspevok ubytovateľom vyplácajú samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku za ubytovanie upravuje novelizované nariadenie č. 218/2022 vlády. 

Výška príspevku za ubytovanie sa vypláca v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov je príspevok vyplácaný v polovičnej výške.

Dokumenty a postup k žiadosti o príspevok na ubytovanie odídencov v Petržalke

vzor zmluvy | vzor výkazu FO | vzor výkazu PO | vzor čestného vyhlásenia
(tiež je vhodné priniesť aspoň notársky neoverený list vlastníctva a v prípade viacerých vlastníkov aj ich písomné súhlasy s vyplatením príspevku na daný bankový účet)

1. prenajímateľ požiada obec o príspevok a odovzdá jej potrebné dokumenty
2. do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz
3. obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci
4. ministerstvo vnútra po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca
5. obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva

DOČASNÉ UBYTOVANIE 
Dočasná ubytovňa pre vojnových utečencov z Ukrajiny je zriadená na Kopčianskej 20. VIAC INFO TU.

Stanislav Pešek: +421 918 036 143 | Sergyi Ovsiannikov: +421 940 803 027

PRÁCA PRIAMO V PETRŽALKE
Pracovné ponuky v Petržalke sú vhodné aj pre priateľov z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou, a to podľa platných pravidiel Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR. Minimálna požadovaná úroveň slovenského jazyka pri manuálnych pracovných pozíciách v Petržalke je A1 a pri administratívnych pracovných pozíciách v Petržalke C1.

Profesia.sk | Petrzalka.sk
(VIAC INFO u našich kolegov zo sociálneho oddelenia)

BEZPLATNÉ KURZY SLOVENČINY
V spolupráci s neziskovou organizáciou JA Slovensko, n.o. sú pre plnoletých utečencov z Ukrajiny dostupné aj BEZPLATNÉ kurzy slovenského jazyka v pobočke našej Miestnej knižnice Petržalka na Prokofievovej 5. Pre registráciu je potrebné vyplniť jednoduchý FORMULÁR.

MATERSKÉ A ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Väčšinu ukrajinských utečencov aktuálne prichádzajúcich na Slovensko tvoria ženy a deti, ktoré sa v spolupráci so štátom a neziskovým sektorom postupne snažíme zaradiť do výučby a ďalších socializačných procesov aj v našej samospráve. V 11 základných školách a 25 materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sme doposiaľ umiestnili viac ako 100 ukrajinských detí utekajúcich pred vojnou. VIAC INFO vám poskytnú priamo riaditelia našich školských zariadení alebo kolegovia z oddelenia školstva Miestneho úradu Petržalka.

BEZPLATNÁ KANCELÁRIA Z KNIŽNICE
Kolegovia z Miestnej knižnice Petržalka sú tu naozaj pre všetkých. Ukrajinským priateľom ponúkajú možnosť bezplatného skenovania či tlače dokumentov, využitia ich počítačov a internetu, ako aj pracovných a študijných priestorov, voľné vstupy nielen na ich podujatia a omnoho viac. VIAC INFO nájdete TU.

BEZPLATNÝ OBCHOD PRE UTEČENCOV
V našom Dome kultúry Zrkadlový háj od soboty 26. februára fungovala jedna z najväčších slovenských materiálnych zbierok pre Ukrajinu, ktorá sa od 13. apríla presťahovala do Ružinova. V Zrkadláči zostal fungovať BEZPLATNÝ OBCHOD pre ukrajinských vojnových utečencov z dielne našich Kultúrnych zariadení Petržalka. VIAC INFO vám kolegovia poskytnú na +421 2 68 29 92 00.

PETRŽALKA STOJÍ ZA UKRAJINSKÝM ĽUDOM
Na znak solidarity s našimi východnými susedmi veje pred Miestnym úradom Petržalka na Kutlíkovej 17 od 22. februára 2022 ukrajinská vlajka. O tejto skutočnosti starosta najväčšej slovenskej mestskej časti Ján Hrčka otvoreným listom informoval aj mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Veľvyslanectva Ukrajiny v SR Yuriiho Mushku.

POMOC PRE UKRAJINU V BRATISLAVE

Pre občanov Ukrajiny, ktorí potrebujú ubytovanie, Slovenská republika zriadila NONSTOP INFOLINKY.

Ubytovanie v rámci celej SR: +421 915 795 389
Krízový štáb Sobrance: +421 2 4859 3312
Krízový štáb Sobrance (EN a UA): +421 51 38 16 111

Ministerstvo zdravotníctva SR tiež v prevencii pred ochorením Covid-19 poskytuje bezplatné testy pre ubytovacie zariadenia, ktoré prichýlia vojnových utečencov z Ukrajiny. VIAC INFO TU.

Osoby, ktoré sa už nachádzajú na území Slovenska a dodatočne sa rozhodnú požiadať o status dočasného útočiska, tak môžu urobiť na príslušnom oddelení cudzineckej polície v Bratislave.

Oddelenie cudzineckej polície Bratislava
Regrútska 4, Bratislava 831 07
Telefón: +421 961 036 999

NAVIGAČNÁ MAPA kľúčových smerov MHD v Bratislave v ukrajinskom jazyku TU.

UPOZORNENIE NA OBCHODOVANIE S ĽUĎMI
Ministerstvo vnútra SR upozorňuje na obchodníkov s ľuďmi, ktorí môžu zneužiť aktuálnu situáciu. V tejto súvislosti pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko, ale i pre domácich obyvateľov, pripravilo INFORMAČNÉ LETÁKY s DÔLEŽITÝMI KONTAKTMI v slovenskom i ukrajinskom jazyku.

BEZPLATNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
V Zdravotnom stredisku na Rovniankovej ulici 1 kolegovia z Bratislavského kraja v spolupráci s Poliklinikou Karlova Ves zriadili dve všeobecné ambulancie pre ukrajinských utečencov. Do konca apríla fungujú v pilotnej prevádzke, ešte bez zmlúv s poisťovňami. Tieto ambulancie budú poskytovať primárnu starostlivosť pre dospelých a pre deti, vrátane predpisovania liekov. VIAC INFO vrátane ordinačných hodín nájdete TU.

BOD PRVÉHO KONTAKTU HLAVNÁ STANICA
Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky, Ligou za ľudské práva, Ministerstvom vnútra SR a iniciatívou Kto pomôže Ukrajine? zriadila na hlavnej vlakovej stanici v Bratislave takzvaný bod prvého kontaktu. Vďaka nemu dobrovoľníci pomáhajú utečencom zorientovať sa, oddýchnuť si a získať základné informácie.

ASISTENČNÉ CENTRUM POMOCI MLYNSKÉ NIVY
Pre ukrajinských utečencov je rovnako k dispozícii veľkokapacitné Asistenčné centrum pomoci sa nachádza na Bottovej ulici (stará autobusová stanica). Utečenci v ňom nájdu všetky nevyhnutné základné služby a podporu pod jednou strechou. Centrum by malo denne zvládnuť pomôcť až 2500 ľuďom a k dispozícii budú aj tlmočníci z ukrajinčiny.

HUMANITÁRNE CENTRUM AUPARK
Vďaka iniciatíve Kto pomôže Ukrajine otvorili 19. marca výdajňu potravinovej a materiálnej pomoci pre vojnových utečencov aj v petržalskom Auparku. Do zberného miesta na prvom poschodí (nad potravinami Kraj) je možné nosiť materiálnu pomoc podľa potrieb organizátorov. Centrum je otvorené počas pracovných dní od 10:00 do 21:00 a víkendov od 09:00 do 21:00.

BEZPLATNÁ PSYCHOLOGICKÁ POMOC 
Linka pre bezplatnú psychologickú pomoc aj v ukrajinskom jazyku z dielne Ligy za duševné zdravie 0800 222 450 funguje každý deň vrátane víkendov a sviatkov od 13:00 do 21:00. Linka pre bezplatnú psychologickú pomoc aj v ukrajinskom jazyku Organizácie IPčko 0800 500 888 funguje každý deň vrátane víkendov a sviatkov od 08:00 do 20:00.

AKO POMÔCŤ UKRAJINE?

Našim východným susedom môžete pomôcť finančne, materiálne, poskytnutím ubytovania alebo ako dobrovoľníci neziskových organizácií. Toto sú niektoré z iniciatív, ktoré spustili svoje zbierky, alebo sa rozhodli podať pomocné ruky inými užitočnými spôsobmi.

Bratislavský krajZdruženie miest a obcí Slovenska | Človek v ohrození | Depaul Slovensko | Donio | Integra | MAGNA Slovakia | Slovenská katolícka charita | SME SPOLU | Úsmev ako dar

—–

CIVILNÁ OCHRANA A KRÍZOVÉ RIADENIE V PETRŽALKE

Aj mestská časť Bratislava-Petržalka v kooperácii s Hlavným mestom SR Bratislavou, Ministerstvom vnútra SR, ďalšími štátnymi inštitúciami a bezpečnostnými zložkami aktualizuje scenáre krízového riadenia, vrátane prípadných možností využitia dostupných úkrytov.

V čase mimoriadnej situácie, akou je aj vojna, sa však v prvom rade počíta s evakuáciou čo najväčšej časti obyvateľstva Bratislavy mimo mesto, pričom pre zvyšok obyvateľov budú k dispozícii verejné odolné a plynotesné úkryty Civilnej ochrany, ktoré sa na území Petržalky nenachádzajú, jednoduché úkryty budované svojpomocne, ktorých je na území Petržalky 24 alebo ďalšie podobné úkryty v súkromnom vlastníctve. Z logiky možného umiestnenia takýchto stavieb vyplýva, že nie sú naprieč hlavným mestom rozložené rovnomerne. Viac ich je, samozrejme, tam, kde fungoval alebo funguje priemysel, menej zase tam, kde napríklad vyráža spodná voda.

Uvádzané kapacity vybraných úkrytov na základe aktuálne dostupných informácií zohľadňujú len tie, ktoré sú určené pre verejnosť a ich prípadné využitie – ako aj postup pri spomínanej evakuácii – sa riadi rozhodnutím príslušných štátnych orgánov a bezpečnostných zložiek. V prípade otázok preto odporúčame kontaktovať Ministerstvo vnútra SR. VIAC INFO o civilnej ochrane v Petržalke nájdete TU.


VIAC INFO: Vojenské kryty samosprávy zdedili naprieč Bratislavou aj Slovenskom.

—–

Odolné (OÚ) a plynotesné (PÚ) úkryty Civilnej ochrany (CO) na území Slovenska
MV SR (31. december 2018) | v Petržalke sa nenachádzajú
v Bratislavskom kraji sa nachádza 408 úkrytov CO s kapacitou 76 003 miest

VIAC INFO: Zoznam OÚ a PÚ Civilnej ochrany určených pre verejnosť na území Bratislavy.

—–

Jednoduché úkryty budované svojpomocne (JUBS) na území Petržalky
PETRŽALKA (1. marec 2022) | dostupné pre verejnosť
v Petržalke sa nachádza 24 JUBS s kapacitou 24 904 miest

Einsteinova 18 | kapacita 400 miest
Einsteinova 24 | kapacita 1900 miest
Einsteinova 21 | kapacita 1010 miest
Einsteinova 25 | kapacita 3200 miest
Einsteinova 19 | kapacita 2200 miest
Antolská 11 | kapacita 300 miest
Antolská 11/1 | kapacita 300 miest
Dudova 1 | kapacita 173 miest
Fialová 2+2A | kapacita 650 miest
Fialová 2B+2C | kapacita 650 miest
Budatínska 36 | kapacita 120 miest
Betliarska 8 | kapacita 200 miest
Bosákova 3 | kapacita 580 miest
Kopčianska 1 | kapacita 500 miest
Sitnianska 1 | kapacita 39 miest
Panónska cesta 25 | kapacita 1600 miest
Viedenská cesta 3-7 A1+A2 | kapacita 3100 miest
Viedenská cesta 3-7C | kapacita 1560 miest
Vranovská 2 | kapacita 422 miest
Zuzany Chalupovej 8-10 | kapacita 1700 miest
Zuzany Chalupovej 12-14 | kapacita 1800 miest
Žltá ulica 9/1 | kapacita 700 miest
Žltá ulica 9/2 | kapacita 700 miest
Žltá ulica 2 | kapacita 1100 miest

web od 2day