Parkovacia komisia

Parkovaciu komisiu ako poradný orgán mestskej časti Bratislava-Petržalka kreoval starosta Vladimír Bajan 1. marca 2011 a jej úlohou je riešenie statickej dopravy v mestskej časti.

Členovia:

 • Ing. Roman Masár, zástupca starostu
 • Martin Miškov, zástupca starostu
 • Mgr. Oliver Kríž, poslanec MZ
 • Ing. arch. Branislav Sepši, poslanec MZ
 • Ing. Tomáš Fabor,
 • Ing. Miroslav Štefánik, prednosta MÚ
 • Ing. arch. Zuzana Kordošová, vedúca odd. ÚRaD
 • Ing. Pavol Vlček, externý odborník

Úlohy:

 • koordinovať a zastrešovať činnosť, ktorá je potrebná pri príprave a realizácii novej koncepcie statickej dopravy v Petržalke
 • zhromažďovať a posudzovať všetky dostupné materiály v tejto oblasti
 • prizývať a rokovať s odborníkmi ako aj s externým prostredím
 • prerokovávať podnety obyvateľov na konkrétne riešenia
 • predkladať informácie do Operatívnej porady starostu

Činnosť:

web od 2day