Financie a dane

Finančné oddelenie plní úlohy spojené s tvorbou a čerpaním rozpočtu, finančným hospodárením, účtovnou evidenciou mestskej časti a ekonomikou školstva, ďalej vykonáva správu miestnych daní, zverených mestskej časti Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, na úseku štrukturálnych fondov zabezpečuje rozvojové programy a medzinárodné aktivity zamerané na rozvoj investičnej činnosti, podporu zamestnanosti a sociálneho rozvoja z fondov Európskej únie. Pôsobnosť finančného oddelenia.

 

Referát daní a poplatkov

Anna Lelkesová
Tel.: + 421-2-68 288 883
Mobil: 0947 487 029
E-mail: anna.lelkesova@petrzalka.sk
Kancelária č. 619, 6. poschodie

  • daň za užívanie verejného priestranstva,
  • daň za predajné automaty,
  • daň za nevýherné hracie prístroje

Janka Velická
Tel.: + 421-2-68 288 883
Mobil: 0947 487 252
E-mail: janka.velicka@petrzalka.sk
Kancelária č. 619, 6. poschodie

  • daň za psa

Referát rozpočtu

Ing. Ľubica Orságová
Vedúca referátu
Tel.: + 421-2-68 288 816
E-mail: lubica.orsagova@petrzalka.sk
Kancelária č. 615, 6. poschodie
Darina Ondrejičková
Referát rozpočtu
Tel.: +421-2-68 288 814
E-mail: darina.ondrejickova@petrzalka.sk
Kancelária č. 614, 6. poschodie
Ing. Simona Granská
Tel.: + 421-2-68 288 884
E-mail: simona.granska@petrzalka.sk
Kancelária č. 621, 6. poschodie
Ing. Zuzana Böhmerová
Tel.: + 421-2-68 288 884
E-mail: zuzana.bohmerova@petrzalka.sk
Kancelária č. 621, 6. poschodie
Ing. Dana Klamová
Tel.: +421-2-68 288 860
E-mail: dana.klamova@petrzalka.sk
Kancelária č. 620, 6. poschodie
Hana Tiklová
Tel.: + 421-2-68 288 813
E-mail: hana.tiklova@petrzalka.sk
Kancelária č. 616, 6. poschodie
Mgr. Katarína Vadovičová
Tel.: +421-2-68 288 922
E-mail: katarina.vadovicova@petrzalka.sk
Kancelária č. 607, 6. poschodie
Mgr. Zuzana Petrášová
Tel.: +421-2-68 288 922
E-mail: zuzana.petrasova@petrzalka.sk
Kancelária č. 607, 6. poschodie
Ing. Marta Jarolínová
Telefón: +421-2-68 288 814
E-mail: marta.jarolinova@petrzalka.sk
Kancelária č. 614, 6. Poschodie
Mgr. Kristína Móžiová
Telefón: +421-2-68 288 860
E-mail: kristina.moziova@petrzalka.sk
Kancelária č. 620, 6. poschodie
Bc. Klaudia Peková
Tel.: +421-2-68 288 813
E-mail: klaudia.pekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 616, 6. Poschodie

Referát účtovníctva

Ing. Jana Cholvadová
Tel.: +421-2-68 288 920
E-mail: jana.cholvadova@petrzalka.sk
Kancelária č. 606, 6. poschodie
Iveta Kročková
Tel.: + 421-2-68 288 829
E-mail: iveta.krockova@petrzalka.sk
Kancelária č. 618, 6. poschodie
Viera Štefeková
Tel.: + 421-2-68 288 829
E-mail: viera.stefekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 618, 6. poschodie
Gabriela Polačeková
Tel.: + 421-2-68 288 829
E-mail: gabriela.polacekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 618, 6. poschodie

 

Pokladňa

Ružena Kusá
Tel.: +421-2-68 288 882
E-mail: ruzena.kusa@petrzalka.sk
Kancelária č. 004, prízemie

 

Referát ekonomiky školstva

Mgr. Patrícia Forrová
Poverená vedením referátu ekonomiky školstva
Telefón: + 421-2-68 288 866
patricia.forrova@petrzalka.sk
Kancelária č. 611, 6. poschodie
Katarína Brádlerová
Telefón: + 421-2-68 288 938
katarina.bradlerova@petrzalka.sk
Kancelária č. 609, 6. poschodie

 

Silvia Kapecová
Telefón: + 421-2-68 288 938
silvia.kapecova@petrzalka.sk
Kancelária č. 609, 6. poschodie
Zuzana Komadová
Telefón: + 421-2-68 288 866
zuzana.komadova@petrzalka.sk
Kancelária č. 610, 6. poschodie

web od 2day