Financie a dane

Finančné oddelenie plní úlohy spojené s tvorbou a čerpaním rozpočtu, finančným hospodárením, účtovnou evidenciou mestskej časti a ekonomikou školstva, ďalej vykonáva správu miestnych daní, zverených mestskej časti Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, na úseku štrukturálnych fondov zabezpečuje rozvojové programy a medzinárodné aktivity zamerané na rozvoj investičnej činnosti, podporu zamestnanosti a sociálneho rozvoja z fondov Európskej únie. Pôsobnosť finančného oddelenia.

KONTAKTY

web od 2day