Financie a dane

Finančné oddelenie plní úlohy spojené s tvorbou a čerpaním rozpočtu, finančným hospodárením, účtovnou evidenciou mestskej časti a ekonomikou školstva, ďalej vykonáva správu miestnych daní, zverených mestskej časti Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, na úseku štrukturálnych fondov zabezpečuje rozvojové programy a medzinárodné aktivity zamerané na rozvoj investičnej činnosti, podporu zamestnanosti a sociálneho rozvoja z fondov Európskej únie. Pôsobnosť finančného oddelenia.

Referát daní a poplatkov

Anna Lelkesová
Tel.: + 421-2-68 288 883
Mobil: 0947 487 029
E-mail: anna.lelkesova@petrzalka.sk
Kancelária č. 619, 6. poschodie

  • daň za užívanie verejného priestranstva,
  • daň za predajné automaty,
  • daň za nevýherné hracie prístroje

Janka Velická
Tel.: + 421-2-68 288 883
Mobil: 0947 487 252
E-mail: janka.velicka@petrzalka.sk
Kancelária č. 619, 6. poschodie

  • daň za psa

Referát rozpočtu

Ing. Ľubica Orságová
Vedúca referátu
Tel.: + 421-2-68 288 816
E-mail: lubica.orsagova@petrzalka.sk
Kancelária č. 615, 6. poschodie

Mgr. Margita Hopjáková
Tel.: + 421-2-68 288 814
E-mail: margita.hopjakova@petrzalka.sk
Kancelária č. 614, 6. poschodie

Darina Ondrejičková
Tel.: +421-2-68 288 814
E-mail: darina.ondrejickova@petrzalka.sk
Kancelária č. 614, 6. poschodie

Ing. Darina Zemková
Tel.: +421-2-68 288 813
E-mail: darina.zemkova@petrzalka.sk
Kancelária č. 616, 6. poschodie

Mgr. Katarína Vadovičová
Tel.: +421-2-68 288 922
E-mail: katarina.vadovicova@petrzalka.sk
Kancelária č. 607, 6. poschodie

Ing. Zuzana Böhmerová
Tel.: + 421-2-68 288 884
E-mail: zuzana.bohmerova@petrzalka.sk
Kancelária č. 621, 6. poschodie

Ing. Simona Granská
Tel.: + 421-2-68 288 884
E-mail: simona.granska@petrzalka.sk
Kancelária č. 621, 6. poschodie

Hana Tiklová
Tel.: + 421-2-68 288 813
E-mail: hana.tiklova@petrzalka.sk
Kancelária č. 616, 6. poschodie

Referát účtovníctva

Ing. Ľubica Gavenčiaková
Vedúca referátu
Tel.: + 421-2-68 288 815
E-mail: lubica.gavenciakova@petrzalka.sk
Kancelária č. 617, 6. poschodie

Ing. Jarmila Darulová
Tel.: +421-2-68 288 920
E-mail: jarmila.darulova@petrzalka.sk
Kancelária č. 606, 6. poschodie

Iveta Kročková

Tel.: +421-2-68 288 829
E-mail: iveta.krockova@petrzalka.sk
Kancelária č. 618, 6. poschodie

Gabriela Polačeková
Tel.: +421-2-68 288 829
E-mail: gabriela.polacekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 615, 6. poschodie

Pokladňa

Bc. Nadežda Michalcová
Tel.: +421-2-68 288 882
E-mail: nadezda.michalcova@petrzalka.sk
Kancelária č. 004, prízemie

web od 2day