Chov psov

Kolegovia zo životného prostredia v spolupráci s našim referátom komunikácie v snahe zvýšiť počet zaregistrovaných psov v Petržalke pripravili praktickú brožúru v slovenskom a anglickom jazyku, ktorú podporia aj informačnými plagátmi priamo v teréne.

Vďaka ich nasadeniu sa tak dozviete aj to, ako na „trvalý pobyt“ v Petržalke prehlásite psíka, ktorý sa s vami ku nám presťahoval. V letáčikoch a na plagátoch tiež nájdete dôležité právne predpisy a najmä všetky kontakty, ktoré vám pomôžu celý proces vybaviť rýchlo a jednoducho.

Každý majiteľ psa a ten, kto psa vedie by mal ovládať právne predpisy, ktoré sa týkajú chovu psov. Na základe nich bude vedieť, aké má práva a povinnosti a svojou zodpovednosťou bude predchádzať problémom.

Oplotený výbeh s cvičiskom Wolkrova ulica – vybudovaním oploteného výbehu pre psov s cvičiskom na Wolkrovej ulici v spolupráci s partnerom spoločnosťou Doggie s.r.o. deklaruje samospráva podporu chovateľstva psov a zároveň bezkonfliktné spolužitie komunity chovateľov psov a ostatných obyvateľov mestskej časti, nakoľko výbeh a cvičisko budú slúžiť aj ako prevencia voči agresívnemu správaniu zvierat. Cvičisko sa nachádza v parku medzi Panónskou cestou, Wolkrovou ulicou a Rusovskou cestou.

Oplotený výbeh Holíčska ulica – výbeh sa nachádza vo vnútrobloku pri Holíčskej 2.

Oplotený výbeh Vyšehradská ulica – výbeh sa nachádza medzi Panónskou cestou a Vyšehradskou ulicou 23-27.

Zákaz voľného pohyb psov

 • Sad Janka Kráľa
 • brehy jazera Veľký Draždiak
 • ďalšie verejné priestranstvá označené zákazom voľného pohybu psov

Tieto miesta sú označené tabuľou „Zákaz voľného pohybu psov“.

Zákaz vstupu so psom

 • detské ihriská a pieskoviská
 • vodná plocha jazera Veľký Draždiak
 • areály školských a predškolských zariadení
 • športoviská a štadióny prístupné verejnosti
 • zdravotnícke zariadenia
 • cintoríny
 • trhoviská a tovarové burzy
 • ďalšie miesta označené zákazom vstupu so psom

Tieto miesta sú označené tabuľou „Zákaz vstupu so psom“.

Každý majiteľ a ten, kto psa vedie, je povinný po svojom psovi odstraňovať exkrementy. V súčasnosti sú koše na psie exkrementy osadené v celej Petržalke v celkovom počte 233 kusov. Referát správy verejných priestranstiev, dvakrát týždenne vysýpa koše a dopĺňa novými 50-timi vreckami.

Od januára 2022 si môžu majitelia psov po uhradení dane za psa prísť na Oddelenie životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (4. poschodie, kancelária č. 421) opäť vyzdvihnúť zásobník a vrecká na psie exkrementy, ktorý je možné pripevniť na vôdzku, vrátane 12 náhradných roliek.

Zásobník na vrecká ma tvar kostičky, ten bude spolu s rolkami poskytnutý daňovníkovi.
Veríme, že aj týmto spôsobom vás podporíme v zbieraní exkrementov a spolu vytvoríme čistejší priestor okolo nás. 

 

Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté na mailovej adrese pesvpetrzalke@petrzalka.sk.

Daň za psa sa uhrádza na finančnom oddelení, v kancelárii č. 619, na 6. poschodí.

Janka Velická
Tel.: + 421-2-68 288 883
Mobil: 0947 487 252
E-mail: janka.velicka@petrzalka.sk
Kancelária č. 619, 6. poschodie

Ďalšie informácie nájdete TU.

Úspešnosť zavedenia nových pravidiel pohybu psov v praxi je podmienená z jednej strany ochotou majiteľov psov rešpektovať platné právne prepisy a zo strany druhej systematickou kontrolou dodržiavania týchto nariadení. Kladieme dôraz na uplatňovanie prijatých nariadení v praxi systematickou kontrolou z našej strany i zo strany mestskej polície, ktorá je oprávnená vykonávať kontrolu dodržiavania týchto nariadení.
V zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, je možné uložiť

 • Pokutu do 65 € ak, ten čo psa vedie:
  • nepreukáže známkou totožnosť psa
  • nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
  • neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo
 • Pokutu do 165 € možno uložiť, ak držiteľ psa:
  • neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny
  • neprihlási psa do evidencie
  • umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nie je fyzicky a psychicky spôsobilá
  • neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane
  • neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
  • nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených
 • Pokutu do 165 € možno uložiť, ak ten čo psa vedie
  • neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
  • nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom
  • neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane

Pričom, ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu až do dvojnásobnej výšky.

web od 2day