Chov psov

Každý majiteľ psa a ten, kto psa vedie by mal ovládať právne predpisy, ktoré sa týkajú chovu psov. Na základe nich bude vedieť, aké má práva a povinnosti a svojou zodpovednosťou bude predchádzať problémom.

 • Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,
 • Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 10/2019, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka,
 • Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2003, ktorým sa bližšie upravujú podmienky vodenia psov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Oplotený výbeh s cvičiskom Wolkrova ulica – vybudovaním oploteného výbehu pre psov s cvičiskom na Wolkrovej ulici v spolupráci s partnerom spoločnosťou Doggie s.r.o. deklaruje samospráva podporu chovateľstva psov a zároveň bezkonfliktné spolužitie komunity chovateľov psov a ostatných obyvateľov mestskej časti, nakoľko výbeh a cvičisko budú slúžiť aj ako prevencia voči agresívnemu správaniu zvierat. Cvičisko sa nachádza v parku medzi Panónskou cestou, Wolkrovou ulicou a Rusovskou cestou.

 

Oplotený výbeh Holíčska ulica – výbeh sa nachádza vo vnútrobloku pri Holíčskej 2.

 

Oplotený výbeh Vyšehradská ulica – výbeh sa nachádza medzi Panónskou cestou a Vyšehradskou ulicou 23-27.

Mestská časť v spolupráci so spoločnosťou Doggie s.r.o. organizuje bezplatné výcviky pre psovodov so psom, ktorí majú psa prihláseného v mestskej časti Petržalka. Výcviky prebiehajú vo výbehu na Wolkrovej ulici. Prihlášku na výcvik a bližšie informácie a podmienky nájdete na stránke http://psiparkpetrzalka.sk.

Termíny výcvikov na rok 2021 vždy o 19:00 sú:

13.1., 3.2., 3.3., 7.4., 5.5., 9.6., 8.9., 6.10., 3.11., 1.12.

 

Oploteny vybeh pre psov Oploteny vybeh pre psov

Zákaz voľného pohyb psov

 • Sad Janka Kráľa
 • brehy jazera Veľký Draždiak
 • ďalšie verejné priestranstvá označené zákazom voľného pohybu psov

Tieto miesta sú označené tabuľou „Zákaz voľného pohybu psov“.

Zákaz vstupu so psom

 • detské ihriská a pieskoviská
 • vodná plocha jazera Veľký Draždiak
 • areály školských a predškolských zariadení
 • športoviská a štadióny prístupné verejnosti
 • zdravotnícke zariadenia
 • cintoríny
 • trhoviská a tovarové burzy
 • ďalšie miesta označené zákazom vstupu so psom

Tieto miesta sú označené tabuľou „Zákaz vstupu so psom“.

Každý majiteľ a ten, kto psa vedie, je povinný po svojom psovi odstraňovať exkrementy. V súčasnosti sú koše na psie exkrementy osadené v celej Petržalke v celkovom počte 233 kusov. Referát správy verejných priestranstiev, dvakrát týždenne vysýpa koše a dopĺňa novými 50-timi vreckami..

 

Každý majiteľ psa, ktorý si ho zaevidoval v Mestskej časti Bratislava-Petržalka a uhradil miestnu daň za psa, si môže na Oddelení životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (4. poschodie, kancelária č. 421) bezplatne vyzdvihnúť dávkovač na vrecká na psie exkrementy, ktorý je možné pripevniť na vôdzku, vrátane 12 náhradných roliek.

 

POZOR! Vydávanie dávkovačov s vreckami na psie exkrementy z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie je predbežne do odvolania pozastavené. Zmeny odporúčame sledovať na webovej stránke mestskej časti, alebo informácie Vám budú poskytnuté aj na mailovej adrese veronika.durinova@petrzalka.sk.

Daň za psa sa uhrádza na finančnom oddelení, v kancelárii č. 619, na 6. poschodí.

Kohútiková výška psa je výška meraná od prstov hrudných (predných) končatín psa po jeho lopatky, v mieste začínajúcich krčných stavcov psa.

U osamelého dôchodcu s príjmom do výšky životného minima alebo občana s ťažkým zdravotným postihnutím je sadzba dane za psa a kalendárny rok 17 EUR .

Poznámka: Daň za psa a evidenciu psov vybavuje finančné oddelenie, tel.: +421-2-68 288 883.

Sadzba dane za psa a kalendárny rok
Písm. Cena Popis
a) 34 € za každého psa chovaného v bytových domoch, ktorého výška v kohútiku nepresiahne 43 cm
b) 67 € za psa, ktorého kohútiková výška je 43 cm a viac
c) 17 € za každého psa chovaného v rodinnom dome bez rozdielu veľkosti

Úspešnosť zavedenia nových pravidiel pohybu psov v praxi je podmienená z jednej strany ochotou majiteľov psov rešpektovať platné právne prepisy a zo strany druhej systematickou kontrolou dodržiavania týchto nariadení. Kladieme dôraz na uplatňovanie prijatých nariadení v praxi systematickou kontrolou z našej strany i zo strany mestskej polície, ktorá je oprávnená vykonávať kontrolu dodržiavania týchto nariadení.
V zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, je možné uložiť

 • Pokutu do 65 € ak, ten čo psa vedie:
  • nepreukáže známkou totožnosť psa
  • nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
  • neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo
 • Pokutu do 165 € možno uložiť, ak držiteľ psa:
  • neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny
  • neprihlási psa do evidencie
  • umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nie je fyzicky a psychicky spôsobilá
  • neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane
  • neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
  • nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených
 • Pokutu do 165 € možno uložiť, ak ten čo psa vedie
  • neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
  • nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom
  • neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane

Pričom, ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu až do dvojnásobnej výšky.

web od 2day