Chov psov

Každý majiteľ psa a ten, kto psa vedie by mal ovládať právne predpisy, ktoré sa týkajú chovu psov. Na základe nich bude vedieť, aké má práva a povinnosti a svojou zodpovednosťou bude predchádzať problémom.

 • Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,
 • Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2008, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka,
 • Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2003, ktorým sa bližšie upravujú podmienky vodenia psov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Oplotený výbeh s cvičiskom Wolkrova ulica – vybudovaním oploteného výbehu pre psov s cvičiskom na Wolkrovej ulici v spolupráci s partnerom spoločnosťou Doggie s.r.o. deklaruje samospráva podporu chovateľstva psov a zároveň bezkonfliktné spolužitie komunity chovateľov psov a ostatných obyvateľov mestskej časti, nakoľko výbeh a cvičisko budú slúžiť aj ako prevencia voči agresívnemu správaniu zvierat. Cvičisko sa nachádza v parku medzi Panónskou cestou, Wolkrovou ulicou a Rusovskou cestou.

 

Oplotený výbeh Holíčska ulica – výbeh sa nachádza vo vnútrobloku pri Holíčskej 2.

 

Oplotený výbeh Vyšehradská ulica – výbeh sa nachádza medzi Panónskou cestou a Vyšehradskou ulicou 23-27.

Mestská časť v spolupráci so spoločnosťou Doggie s.r.o. organizuje bezplatné výcviky pre psovodov so psom, ktorí majú psa prihláseného v mestskej časti Petržalka. Výcviky prebiehajú vo výbehu na Wolkrovej ulici. Prihlášku na výcvik a bližšie informácie a podmienky nájdete na stránke http://psiparkpetrzalka.sk.

Termíny výcvikov na rok 2019 vždy o 19:00 sú:

14.1.2019 – ZRUŠENÉ – nikto sa neprihlásil, 12.2., 12.3., 9.4., 14.5., 11.6., Júl – August – Letná prestávka, 3.9., 8.10., 5.11. a 3.12.

 

Oploteny vybeh pre psov Oploteny vybeh pre psov

Dňa 1.1.2013 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2013 (ktorým sa mení VZN č. 1/2008 účinné od 21.2.2008), ktoré bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území našej mestskej časti a vymedzujú miesta, na ktorých je voľný pohyb psa povolený.

Voľný pohyb psov
 
Petržalská samospráva vyčlenila sedem výbehov pre voľný pohyb psov:

 • Zadunajská cesta – za Gymnáziom Mercury
 • Jantárová cesta – Chorvátske rameno – Jungmanova – Rusovská cesta
 • Gessayova – Osuského – Chorvátske rameno
 • Topoľčianska – Jantárová cesta – Ústav lekárskej kozmetiky
 • Antolská – Betliarska – Chorvátske rameno – Hotel Bonbón
 • Antolská – Betliarska – Chorvátske rameno – oproti nemocnici

Tu sa môžu psi pohybovať bez vôdzky a vstup do takto vyhradeného priestoru je na vlastnú zodpovednosť.

Zákaz vstupu so psom
 
K lokalitám, kde je vstup so psom zakázaný, patria:

 • detské ihriská a pieskoviská
 • vodná plocha jazera Veľký Draždiak
 • areály školských a predškolských zariadení
 • športoviská a štadióny prístupné verejnosti
 • zdravotnícke zariadenia
 • detské domovy a domovy dôchodcov
 • cintoríny
 • trhoviská
 • tovarové burzy a ďalšie miesta označené zákazom vstupu so psom
 • všetky verejnosti prístupné budovy a plotom ohradené priestranstvá

Tieto miesta sú označené tabuľou „Zákaz vstupu so psom“.

Každý majiteľ a ten, kto psa vedie, je povinný po svojom psovi odstraňovať exkrementy. V súčasnosti sú koše na psie exkrementy osadené v celej Petržalke v celkovom počte 222 kusov. Firma, s ktorou ma mestská časť podpísanú zmluvu, dvakrát týždenne (utorok, piatok) vysýpa koše a dopĺňa novými 50-timi vreckami.

Každý majiteľ psa, ktorého má evidovaného v Mestskej časti Bratislava – Petržalka a má za neho uhradenú daň, si môže bezplatne 1x ročne na Miestnom úrade Petržalka, 4. Poschodie, kancelária č. 421 v čase úradných hodín vyzdvihnúť rolku s 350 ks sáčkov na psie exkrementy.

Daň za psa sa uhrádza na finančnom oddelení, v kancelárii č. 619, na 6. poschodí.

Kohútiková výška psa je výška meraná od prstov hrudných (predných) končatín psa po jeho lopatky, v mieste začínajúcich krčných stavcov psa.

U osamelého dôchodcu s príjmom do výšky životného minima alebo občana s ťažkým zdravotným postihnutím je sadzba dane za psa a kalendárny rok 17 EUR .

Poznámka: Daň za psa a evidenciu psov vybavuje finančné oddelenie, tel.: +421-2-68 288 883.

 
 

Sadzba dane za psa a kalendárny rok
Písm. Cena Popis
a) 34 € za každého psa chovaného v bytových domoch, ktorého výška v kohútiku nepresiahne 43 cm
b) 67 € za psa, ktorého kohútiková výška je 43 cm a viac
c) 17 € za každého psa chovaného v rodinnom dome bez rozdielu veľkosti

Úspešnosť zavedenia nových pravidiel pohybu psov v praxi je podmienená z jednej strany ochotou majiteľov psov rešpektovať platné právne prepisy a zo strany druhej systematickou kontrolou dodržiavania týchto nariadení. Kladieme dôraz na uplatňovanie prijatých nariadení v praxi systematickou kontrolou z našej strany i zo strany mestskej polície, ktorá je oprávnená vykonávať kontrolu dodržiavania týchto nariadení.
V zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, je možné uložiť

 • Pokutu do 65 € ak, ten čo psa vedie:
  • nepreukáže známkou totožnosť psa
  • nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
  • neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo
 • Pokutu do 165 € možno uložiť, ak držiteľ psa:
  • neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny
  • neprihlási psa do evidencie
  • umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nie je fyzicky a psychicky spôsobilá
  • neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane
  • neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
  • nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených
 • Pokutu do 165 € možno uložiť, ak ten čo psa vedie
  • neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
  • nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom
  • neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane

Pričom, ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu až do dvojnásobnej výšky.

web od 2day