Chov psov

Dňa 1.1.2013 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2013 (ktorým sa mení VZN č. 1/2008 účinné od 21.2.2008), ktoré bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území našej mestskej časti a vymedzujú miesta, na ktorých je voľný pohyb psa povolený.

Petržalská samospráva vyčlenila sedem výbehov pre voľný pohyb psov:

 • Zadunajská cesta – za Gymnáziom Mercury
 • Bosákova – pri nadjazde na Starý most
 • Jantárová cesta – Chorvátske rameno – Jungmanova – Rusovská cesta
 • Gessayova – Osuského – Chorvátske rameno
 • Topoľčianska – Jantárová cesta – Ústav lekárskej kozmetiky
 • Antolská – Betliarska – Chorvátske rameno – Hotel Bonbón
 • Antolská – Betliarska – Chorvátske rameno – oproti nemocnici

Tu sa môžu psi pohybovať bez vôdzky a vstup do takto vyhradeného priestoru je na vlastnú zodpovednosť.

K lokalitám, kde je vstup so psom zakázaný, patria:

 • detské ihriská a pieskoviská
 • vodná plocha jazera Veľký Draždiak
 • areály školských a predškolských zariadení
 • športoviská a štadióny prístupné verejnosti
 • zdravotnícke zariadenia
 • detské domovy a domovy dôchodcov
 • cintoríny
 • trhoviská
 • tovarové burzy a ďalšie miesta označené zákazom vstupu so psom
 • všetky verejnosti prístupné budovy a plotom ohradené priestranstvá

Tieto miesta sú označené tabuľou „Zákaz vstupu so psom“.

Oploteny vybeh psov s cviciskom
Vybudovaním oploteného výbehu pre psov s cvičiskom na Wolkrovej ulici – v spolupráci s partnerom spoločnosťou Doggie s.r.o. – deklaruje samospráva podporu chovateľstva psov a zároveň bezkonfliktné spolužitie komunity chovateľov psov a ostatných obyvateľov mestskej časti, nakoľko výbeh a cvičisko budú slúžiť aj ako prevencia voči agresívnemu správaniu zvierat.

psipark_logo2Cvičisko sa nachádza v parku medzi Panónskou cestou, Wolkrovou ulicou a Rusovskou cestou. Informácie o podujatiach, ktoré sa vo výbehu budú konať nájdete na stránke http://psiparkpetrzalka.sk.

 
 

Oploteny vybeh pre psov Oploteny vybeh pre psov

Každý majiteľ a ten, kto psa vedie, je povinný po svojom psovi odstraňovať exkrementy. V súčasnosti sú koše na psie exkrementy osadené v celej Petržalke v celkovom počte 200 kusov. Firma, s ktorou ma mestská časť podpísanú zmluvu, dvakrát týždenne (utorok, piatok) vysýpa koše a dopĺňa novými 50-timi vreckami.

Daň za psa sa uhrádza na finančnom oddelení, v kancelárii č. 619, na 6. poschodí.

Kohútiková výška psa je výška meraná od prstov hrudných (predných) končatín psa po jeho lopatky, v mieste začínajúcich krčných stavcov psa.

U osamelého dôchodcu s príjmom do výšky životného minima alebo občana s ťažkým zdravotným postihnutím je sadzba dane za psa a kalendárny rok 17 EUR .

Sadzba dane za psa a kalendárny rok
Písm. Cena Popis
a) 34 € za každého psa chovaného v bytových domoch, ktorého výška v kohútiku nepresiahne 43 cm
b) 67 € za psa, ktorého kohútiková výška je 43 cm a viac
c) 17 € za každého psa chovaného v rodinnom dome bez rozdielu veľkosti

Úspešnosť zavedenia nových pravidiel pohybu psov v praxi je podmienená z jednej strany ochotou majiteľov psov rešpektovať platné právne prepisy a zo strany druhej systematickou kontrolou dodržiavania týchto nariadení. Kladieme dôraz na uplatňovanie prijatých nariadení v praxi systematickou kontrolou z našej strany i zo strany mestskej polície, ktorá je oprávnená vykonávať kontrolu dodržiavania týchto nariadení.
V zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, je možné uložiť

 • Pokutu do 65 € ak, ten čo psa vedie:
  • nepreukáže známkou totožnosť psa
  • nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
  • neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo
 • Pokutu do 165 € možno uložiť, ak držiteľ psa:
  • neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny
  • neprihlási psa do evidencie
  • umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nie je fyzicky a psychicky spôsobilá
  • neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane
  • neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
  • nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených
 • Pokutu do 165 € možno uložiť, ak ten čo psa vedie
  • neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
  • nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom
  • neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane

Pričom, ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu až do dvojnásobnej výšky.

Mgr. Veronika Berner Ďurinová
Tel.: +421-2-68 288 850
E-mail: veronika.durinova@petrzalka.sk
Kancelária č. 421, 4. poschodie

Poznámka: Daň za psa a evidenciu psov vybavuje finančné oddelenie, tel.: +421-2-68 288 883.

web od 2day