Pôsobnosť finančného oddelenia

Finančné oddelenie plní úlohy spojené s tvorbou a čerpaním rozpočtu, finančným hospodárením, účtovnou evidenciou mestskej časti a ekonomikou školstva predovšetkým:

 • koordinuje a zostavuje rozpočet, zabezpečuje jeho rozpracovanie na oddelenia a organizácie zriadené mestskou časťou
 • pripravuje návrhy zmeny rozpočtu a zabezpečuje rozpis schválených zmien rozpočtu
 • zabezpečuje spracovanie finančného usporiadania
 • navrhuje spôsob finančného usporiadania výsledku hospodárenia
 • zabezpečuje komplexné vedenie účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov
 • zabezpečuje finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre základné školy a originálne kompetencie mestskej časti pre školské zariadenia v oblasti osobných výdavkov, zostavuje rozpis finančných prostriedkov z jednotlivých zdrojov

Okrem toho finančné oddelenie vykonáva správu miestnych daní, zverených mestskej časti Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, v rámci toho zabezpečuje:

 • evidenciu a registráciu daňových subjektov
 • vyhľadávaciu a kontrolnú činnosť v predmetnej oblasti
 • príjem daňových priznaní a daňové konanie k
  • dani za psa
  • dani za užívanie verejného priestranstva
  • dani za predajné automaty
  • dani za nevýherné hracie prístroje

Ďalej na úseku štrukturálnych fondov zabezpečuje rozvojové programy a medzinárodné aktivity zamerané na rozvoj investičnej činnosti, podporu zamestnanosti a sociálneho rozvoja z fondov Európskej únie, najmä:

 • predkladá starostovi návrhy a koordinuje tvorbu rozvojových projektov, na realizácii ktorých sa mestská časť podieľa
 • vypracováva podklady pre využitie fondov Európskej únie a iných
 • vedie agendu realizovaných stavieb zo štrukturálnych fondov Európskej únie a iných, spolupracuje s orgánmi a organizáciami štátnej správy pri využívaní prostriedkov z fondov Európskej únie

web od 2day