Osvedčenia hospodáriacich roľníkov

Referát podnikateľských činností pripravuje osvedčenia o zápise samostatne hospodáriacich roľníkov do evidencie v zmysle zákona SNR č. 219/1991 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
K žiadosti je potrebné doložiť:

  • fyzická alebo právnická osoba, bydlisko, resp. sídlo spoločnosti
  • doklad o vzťahu k pôde (list vlastníctva, resp. nájomná zmluva)

web od 2day