Pôsobnosť referátu podnikateľských činností

Referát podnikateľských činností:
– pripravuje rozhodnutia o predajnej a prevádzkovej dobe v prevádzkarňach obchodov, služieb a pohostinských zariadeniach v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2006 zo dňa 26.9.2006 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb,

– pripravuje povolenia k predaju výrobkov a poskytovaniu služieb na trhových miestach v zmysle zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2006, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Petržalka,
a) ambulantný predaj,
b) povolenia na predaj na príležitostných trhoch.

– pripravuje osvedčenia o zápise samostatne hospodáriacich roľníkov do evidencie v zmysle zákona SNR č. 219/1991 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

– vedie evidenciu o vydaných licenciách na výkon samostatnej zdravotníckej praxe na výkon zdravotníckeho povolania v zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z.z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pripravuje stanoviská k prevádzkovaniu verejných lekární v zmysle zákona NR SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

– vybavuje sťažnosti, petície a podnety občanov a interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka v predmetnej problematike,

– vykonáva kontrolnú činnosť nad dodržiavaním Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2006 zo dňa 26.9.2006 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v živnostenskom podnikaní a udeľuje sankcie za jeho porušenie a vykonáva obchodný dozor na miestnych trhoviskách a príležitostných trhoch,

– udeľuje súhlas na prevádzkovanie sezónneho exteriérového posedenia funkčne súvisiaceho s prevádzkarňou v zmysle § 3 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2006 zo dňa 26.9.2006 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v živnostenskom podnikaní,

– vybavuje žiadosti fyzických a právnických osôb o sprístupnenie informácií v zmysle zákona o slobode informácií.

web od 2day