Povolenia k predaju výrobkov a k poskytovaniu služieb

Referát podnikateľských činností pripravuje povolenia k predaju výrobkov a poskytovaniu služieb na trhových miestach v zmysle zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2006, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Žiadateľ je povinný k žiadosti predložiť v zmysle § 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nasledovné doklady:

Povolenia na predaj na trhoviskách

  meno, priezvisko, bydlisko, IČO, ak predáva na základe živnostenského oprávnenia alebo osvedčenia o SHR, rodné číslo, ak predáva poľnohospodárske prebytky z vlastnej produkcie,
  doklad o nájme, resp. vlastníctve pôdy, ktorý vydá obec, kde sa pôda nachádza,
  kópiu živnostenského listu, ak predáva na základe živnostenského oprávnenia.

Ambulantný predaj

  meno, priezvisko, bydlisko, IČO
  kópiu živnostenského listu alebo výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra
  hygienický posudok k ambulantnému predaju
  doklad o používaní registračnej pokladnice
 

Povolenia na predaj na príležitostných trhoch

  kópiu živnostenského listu alebo výpis zo živnostenského registra, resp. výpis z obchodného registra
  predložiť k nahliadnutiu autorizovanú inšpekčnú knihu na príležitostné trhy
  k nahliadnutiu občiansky preukaz, ak predáva vlastný použitý tovar

web od 2day