Sťažnosti, petície, interpelácie, kontrola a slobodný prístup k informáciám

Referár podnikateľských činností vybavuje sťažnosti, petície a podnety občanov a interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. Referát tiež vykonáva kontrolnú činnosť nad dodržiavaním Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2006 zo dňa 26.9.2006 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v živnostenskom podnikaní a udeľuje sankcie za jeho porušenie a vykonáva obchodný dozor na miestnych trhoviskách a príležitostných trhoch. Referát podnikateľských činností vybavuje žiadosti fyzických a právnických osôb o sprístupnenie informácií v zmysle zákona o slobode informácií. Agendu vybavujú všetci zamestnanci referátu.

web od 2day