Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako žiadateľ o NFP (nenávratný finančný príspevok) aktuálne uspela v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v prípade Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), v rámci ktorej jej bolo schválených 10 projektov

Predmetná výzvy (kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13) vyhlásená dňa 22.12.2016 bola zameraná na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10957

Celková výška oprávnených výdavkov vyššie uvedených 10 projektov žiadateľa Mestská časť Bratislava-Petržalka je v sume 819 tis. EUR a výška schváleného nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 778 tis. EUR, pričom povinné spolufinancovanie zo strany žiadateľa (Mestskej časti Bratislava-Petržalka) je na úrovni 41 tis. EUR. Suma celkových výdavkov je vo výške 872 tis. EUR.

Celkovo pôjde o vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia 25 učební a 2 školských knižníc určených pre 487 žiakov ZŠ – a to v nasledovnom členení:

– 8 učební jazykových pre 143 žiakov
– 3 učebne IKT (verzia klientské stanice) pre 49 žiakov
– 3 učebne IKT (verzia notebook) pre 49 žiakov
– 6 učební prírodovedných (biologické/chemické) pre 110 žiakov
– 1 učebňa fyzikálna pre 16 žiakov
– 4 učebne polytechnické pre 64 žiakov
– 2 školské knižnice pre 56 žiakov

Obsahovou náplňou projektu je obstaranie materiálno-technického vybavenie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, prírodovedných učební, polytechnických učební, IKT učební ako aj realizácia stavebno-technických úprav pre potreby obstarania učební.

web od 2day