Projektové riadenie

Oddelenie projektového riadenia zabezpečuje plánovanie, riadenie a koordinovanie projektov mestskej časti v zmysle stanovených rozvojových priorít a cieľov. V spolupráci s ostatnými oddeleniami predkladá návrhy na čerpanie zdrojov zo štrukturálnych fondov, iných fondov EU, grantov a dotácií, ako aj z rozpočtu MČ na projekty realizované mestskou časťou. Oddelenie je zodpovedné za komunikáciu s jednotlivými oddeleniami na plánovaní, riadení a koordinácií projektov mestskej časti, za komunikáciu s riadiacimi a sprostredkovateľskými orgánmi pre programy spolufinancované zo zdrojov EÚ, s orgánmi zodpovednými za dotačné programy, s predstaviteľmi donorských organizácií, projektovými partnermi mestskej časti i ďalšími subjektmi. Oddelenie koordinuje prípravu podkladov na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekty schválené miestnym zastupiteľstvom a zabezpečuje spoluprácu počas prípravy projektových dokumentácií či ostatných požadovaných dokladov z iných orgánov. Oddelenie ďalej spravuje databázu projektových zámerov mestskej časti a vedie kompletnú agendu realizovaných projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie ako aj iných zdrojov.
Oddelenie tiež sleduje aktuálne výzvy riadiacich a sprostredkovateľských orgánov na predkladanie žiadostí o NFP, vypracováva podklady pre využitie prostriedkov z eurofondov a dotačných programov a pripravuje podklady na predloženie projektových žiadostí. Sleduje zmeny a priebežné usmernenia riadiacich orgánov pri podávaní žiadostí o NFP na projekty a v procese prípravy a realizácie schválených projektov. Priebežne tiež sleduje zmeny legislatívy v tejto oblasti, zmeny v programových manuáloch, v príručkách pre žiadateľa o NFP a pod. Referát ďalej zabezpečuje spoluprácu s inými zainteresovanými subjektmi na projekte, sleduje realizáciu projektu, písanie monitorovacích správ, zabezpečuje publicitu a informovanosť o projekte v súlade s ustanoveniami v zmluve o poskytnutí NFP. Plní aj zabezpečenie ostatných úloh týkajúcich sa projektov podľa pokynov riadiacich orgánov počas celej doby realizácie projektov.

Pôsobnosť oddelenia projektového riadenia. Legislatíva v oblasti štrukturálnych fondov.

Mgr. Katarína Semanková
Tel.: +421-2-68 288 924
mobil: +421 907 169 082
E-mail: katarina.semankova@petrzalka.sk
Kancelária č. 1003, 10. poschodie

Ing. Soňa Kyselová
Tel.: +421-2-68 288 865
E-mail: sona.kyselova@petrzalka.sk
Kancelária č. 1002, 10. poschodie

Ing. Boris Morvay
Tel.: +421-2-68 288 865
E-mail: boris.morvay@petrzalka.sk
Kancelária č. 1002, 10. poschodie

Mgr. Katarína Macenková
Tel.: +421-2-68 288 924
E-mail: katarina.macenkova@petrzalka.sk
Kancelária č. 1003, 10. poschodie

Ing. Juraj Sabo
Tel.: +421-2-68 288 809
E-mail: juraj.sabo@petrzalka.sk
Kancelária č. 807, 8. poschodie

Ing. Mgr. Kristína Sás Lulajková
Projektový manager pre projekt niCE LIFE
Tel.: +421-2-68 288 861
E-mail: kristina.lulajkova@petrzalka.sk
Kancelária č. 1005, 10. poschodie

web od 2day