Projektové riadenie

Referát projektového riadenia zabezpečuje plánovanie, riadenie a koordinovanie projektov mestskej časti v zmysle stanovených rozvojových priorít a cieľov. V spolupráci s ostatnými oddeleniami predkladá návrhy na čerpanie zdrojov zo štrukturálnych fondov, iných fondov EU, grantov a dotácií, ako aj z rozpočtu MČ na projekty realizované mestskou časťou.

Referát je zodpovedný za komunikáciu s jednotlivými oddeleniami na plánovaní, riadení a koordinácií projektov mestskej časti, za komunikáciu s riadiacimi a sprostredkovateľskými orgánmi pre programy spolufinancované zo zdrojov EÚ, s orgánmi zodpovednými za dotačné programy, s predstaviteľmi donorských organizácií, projektovými partnermi mestskej časti i ďalšími subjektmi.

Referát koordinuje prípravu podkladov na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekty schválené miestnym zastupiteľstvom a zabezpečuje spoluprácu počas prípravy projektových dokumentácií či ostatných požadovaných dokladov z iných orgánov.

Referát ďalej spravuje databázu projektových zámerov mestskej časti a vedie kompletnú agendu realizovaných projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie ako aj iných zdrojov.

Referát tiež sleduje aktuálne výzvy riadiacich a sprostredkovateľských orgánov na predkladanie žiadostí o NFP, vypracováva podklady pre využitie prostriedkov z eurofondov a dotačných programov a pripravuje podklady na predloženie projektových žiadostí. Sleduje zmeny a priebežné usmernenia riadiacich orgánov pri podávaní žiadostí o NFP na projekty a v procese prípravy a realizácie schválených projektov. Priebežne tiež sleduje zmeny legislatívy v tejto oblasti, zmeny v programových manuáloch, v príručkách pre žiadateľa o NFP a pod.

Referát ďalej zabezpečuje spoluprácu s inými zainteresovanými subjektmi na projekte, sleduje realizáciu projektu, písanie monitorovacích správ, zabezpečuje publicitu a informovanosť o projekte v súlade s ustanoveniami v zmluve o poskytnutí NFP. Plní aj zabezpečenie ostatných úloh týkajúcich sa projektov podľa pokynov riadiacich orgánov počas celej doby realizácie projektov.

Pôsobnosť referátu projektového riadenia. Legislatíva v oblasti štrukturálnych fondov.

Mgr. Daniela Gáliková
poverená vedením referátu
Tel.: +421-2-68 288 865
Mobil: +421 947 487 146
E-mail: daniela.galikova@petrzalka.sk
Kancelária č. 905, 9. poschodie

Ing. Martin Sanitra
Tel.: +421-2-68 288 931
Mobil: +421 947 487 147
E-mail: martin.sanitra@petrzalka.sk
Kancelária č. 905A, 9. poschodie

Mgr. Lýdia Gabčová, PhD.
Tel.: +421-2-68 288 865
Mobil: +421 947 487 145
E-mail: lydia.gabcova@petrzalka.sk
Kancelária č. 905, 9. poschodie

Marcela Ondeková, PhD.
Tel.: +421-2-68 288 931
Mobil: +421 947 487 148
E-mail: marcela.ondekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 905A, 9. poschodie

web od 2day