Projektové riadenie

Oddelenie projektového riadenia zabezpečuje plánovanie, riadenie a koordinovanie projektov mestskej časti v zmysle stanovených rozvojových priorít a cieľov. V spolupráci s ostatnými oddeleniami predkladá návrhy na čerpanie zdrojov zo štrukturálnych fondov, iných fondov EU, grantov a dotácií na projekty realizované mestskou časťou. Oddelenie je zodpovedné za komunikáciu s jednotlivými oddeleniami na plánovaní, riadení a koordinácií projektov mestskej časti, za komunikáciu s riadiacimi orgánmi pre programy EÚ, predstaviteľmi donorských organizácií, projektovými partnermi mestskej časti i ďalšími subjektmi. Oddelenie koordinuje prípravu podkladov na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekty schválené Mmestnym zastupiteľstvom a zabezpečuje spoluprácu počas prípravy projektových dokumentácií či ostatných požadovaných dokladov z iných orgánov. Oddelenie ďalej spravuje databázu projektových zámerov mestskej časti a vedie kompletnú agendu realizovaných projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a iných zdrojov.

Referát štrukturálnych fondov sleduje aktuálne výzvy riadiacich orgánov na predkladanie žiadostí o NFP. Na základe usmernení riadiacich orgánov vypracováva podklady pre využitie prostriedkov z eurofondov a pripravuje podklady na predloženie žiadostí o NFP. Sleduje zmeny a priebežné usmernenia riadiacich orgánov pri podávaní žiadostí o NFP na projekty a v procese prípravy a realizácie schválených projektov. Priebežne tiež sleduje zmeny legislatívy v tejto oblasti, zmeny v programových manuáloch, v príručkách pre žiadateľa o NFP a pod. Referát ďalej zabezpečuje spoluprácu s inými zainteresovanými subjektami na projekte, sleduje realizáciu projektu, písanie monitorovacích správ, zabezpečuje publicitu a informovanosť o projekte v súlade s ustanoveniami v zmluve o poskytnutí NFP. Plni aj zabezpečenie ostatných úloh týkajúcich sa projektov podľa pokynov riadiacich orgánov počas celej doby realizácie projektov. Pôsobnosť referátu štrukturálnych fondov. Legislatíva v oblasti štrukturálnych fondov.

Mgr. Jana Jecková
Tel.: + 421-2-68 288 770
E-mail: jana.jeckova@petrzalka.sk
Kancelária č. 05, 10. poschodie

Referát štrukturálnych fondov

Mgr. Katarína Semanková
Vedúca referátu
Tel.: +421-2-68 288 924
E-mail: katarina.semankova@petrzalka.sk
Kancelária č. 1005, 10. poschodie

Ing. Soňa Kyselová
Tel.: +421-2-68 288 865
E-mail: sona.kyselova@petrzalka.sk
Kanceláriač. 1002, 10. poschodie

Referát investičných činností

Ing.arch. Jozef Nemec
Vedúci referátu
Tel.: +421-2-68 288 771
E-mail : jozef.nemec@petrzalka.sk
Kancelária č. 1001, 10.poschodie

Ing. Ľubomír Hesek
Tel.: + 421-2-68 288 771
E-mail: lubomir.hesek@petrzalka.sk
Kancelária č. 1001, 10. poschodie

Irena Vavrincová
Tel.: + 421-2-68 288 771
E-mail: irena.vavrincova@petrzalka.sk
Kancelária č. 1001, 10. poschodie

web od 2day