Legislatíva v oblasti štrukturálnych fondov

 • Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie
 • Nariadenie Rady (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
 • Zákon č. 292/2014 Z.z. zo 17. septembra 2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 357/2015 Z. z. z 10. novembra 2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 323/2015 Z. z. z 10. novembra 2015 o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 343/2015 Z. z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. z 23. septembra 2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 211/2000 Z. Z o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 • Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020
 • Analýza rozvojového potenciálu regiónov SR a ich územných rozdielov s priemetom na tematickú koncentráciu EŠIF v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020 (aktualizácia)
 • Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020
 • Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020
 • Metodické vzory a pokyny Centrálneho koordinačného orgánu
 • Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020

  1. Operačné programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti

 • Operačný program Výskum a inovácie
 • Operačný program Integrovaná infraštruktúra
 • Operačný program Ľudské zdroje
 • Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Integrovaný regionálny operačný program
 • Operačný program Efektívna verejná správa
 • Operačný program Technická pomoc
 • Program rozvoja vidieka
 • Operačný program Rybné hospodárstvo
 •  

  2. Operačné programy cieľa Európska územná spolupráca

  2.1 Programy cezhraničnej spolupráce

 • Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
 • Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
 • Program spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko
 • Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
 • Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina
 •  

  2.2 Programy nadnárodnej spolupráce

 • Program nadnárodnej spolupráce Stredná Európa
 • Dunajský nadnárodný program
 •  

  2.3 Programy medziregionálnej spolupráce

 • Program EPSON 2020
 • Program Interreg Europe
 • Program URBACT III.
 • Program Interact III.
 •  

  3. Ďalšie programy

 • Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2014 – 2021
 • Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 – 2020
 • Horizont 2020
 • Erasmus+
 • COSME
 • Kreatívna Európa

web od 2day