Legislatíva v oblasti štrukturálnych fondov

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č.1783/1999.
2. Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č.1260/1999.
3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999.

1. Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
2. Zákon č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.
3. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).

1. Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013
2. Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013
3. Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013
4. Operačné programy, programové manuály a dokumenty jednotlivých operačných programov
– OP Životné prostredie
– OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
– OP Výskum a vývoj
– OP Zdravotníctvo
– OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
– OP Vzdelávanie
– OP Informatizácia spoločnosti
– OP Doprava
– OP Bratislava
5. Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus
6. Švajčiarsky finančný mechanizmus

web od 2day