Pôsobnosť referátu štrukturálnych fondov

Útvar v rámci svojej činnosti zabezpečuje:

 • výber projektov zo štrukturálnych a iných fondov, či výziev na možnú realizáciu v spolupráci s ostatnými oddeleniami MsÚ MČ Bratislava-Petržalka,
 • prípravu materiálov do Miestneho zastupiteľstva na schvaľovanie navrhovaných projektov,
 • sledovanie výziev príslušných riadiacich orgánov ministerstiev SR na predkladanie žiadostí o Nenávratný finančný príspevok (ďalej iba NFP),
 • rezervácia termínov na predkladanie projektových  zámerov schválených Miestnym zastupiteľstvom na riadiacich orgánoch,
 • prípravu podkladov na predloženie žiadostí o NFP na projekty schválené Miestnym zastupiteľstvom, zabezpečenie spolupráce počas prípravy projektovej dokumentácie, zabezpečenie ostatných požadovaných dokladov z iných orgánov a príloh k žiadostiam o NFP, textová príprava žiadostí o NFP, vrátane nahrávania do ITMS – systému, kompletizácia žiadostí o NFP, požadovaných príloh a projektovej dokumentácie pre riadiace orgány,
 • osobné predkladanie žiadostí o NFP na príslušné riadiace orgány,
 • sledovanie zmien a priebežných usmernení riadiacich orgánov pri podávaní žiadostí o NFP na projekty a v procese prípravy a realizácie schválených projektov,
 • priebežné sledovanie zmien legislatívy v tejto oblasti, zmeny v programových manuáloch, v príručkách pre žiadateľa o NFP a pod.,
 • riešenie výziev riadiacich orgánov na doplnenie ďalších požadovaných dokladov, ktoré neboli predmetom príloh žiadosti o NFP,
 • v prípade úspešného postupu, zabezpečenie ďalších požadovaných dokladov v spolupráci s ostatnými oddeleniami MsÚ MČ Bratislava-Petržalka na základe špecifikácie vo výzve na doloženie ďalších dokladov v stanovenom termíne na riadiace orgány,
 • v prípade úspešnosti žiadosti o NFP zabezpečenie požadovaných podkladov k podpísaniu zmluvy o poskytnutí NFP,
 • zabezpečenie následnej spolupráce s inými zainteresovanými subjektami na projekte, sledovanie realizácie, písanie monitorovacích správ, sumarizácia podkladov k žiadosti o platbu pri postupnom preplácaní v procese realizácie projektu, sledovanie termínov preplácania žiadostí o platbu,
 • určenie výšky refundácie z riadiacich orgánov k žiadosti o platbu podľa schválených oprávnených a neoprávnených výdavkov k žiadosti o NFP v sume podľa výsledkov verejného obstarávania,
 • sledovanie spoluúčasti pri financovaní, rozdelenie a sledovanie uhrádzania oprávnených výdavkov a neoprávnených výdavkov podľa jednotlivých výziev,
 • zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte v súlade s ustanoveniami v zmluve o poskytnutí NFP,
 • zabezpečenie ostatných úloh týkajúcich sa projektov podľa pokynov riadiacich orgánov počas celej doby realizácie projektov,
 • prípravu a spoluprácu pri výkone kontrol zo strany riadiacich orgánov,
 • zabezpečenie spolupráce na realizácii projektov s hlavným mestom SR Bratislavou, spolupráca pri realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020, spolupráca na integrovaných stratégiách regenerácie mestských oblastí hlavného mesta SR Bratislavy (aj v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom).

web od 2day