Pôsobnosť oddelenia projektového riadenia

Útvar v rámci svojej činnosti zabezpečuje nasledovné činnosti:

 • sleduje aktuálne výzvy, oboznamuje o výsledkoch, a pri aktuálnych výzvach pripravuje podklady pre jednotlivé oddelenia slúžiace pre vypracovanie projektových zámerov, resp. žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,
 • vypracováva podklady pre využitie prostriedkov z eurofondov a iných zdrojov financovania v spolupráci s ostatnými oddeleniami MsÚ MČ Bratislava-Petržalka a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami MČ Bratislava-Petržalka,
 • pripravuje materiály do Miestneho zastupiteľstva na schvaľovanie navrhovaných projektových zámerov, projektových žiadostí, projektových rozpočtov a tiež projektových zmien,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní realizácie projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie resp. v rámci dotačných programov,
 • zabezpečuje finančné plánovanie, riadenie, implementáciu a monitoring jednotlivých projektov, ako aj zostavovanie priebežných a záverečných finančných zúčtovaní a monitorovacích správ k projektom v spolupráci s oddeleniami MsÚ MČ Bratislava-Petržalka,
 • predkladá návrhy na čerpanie zdrojov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ostatných finančných mechanizmov, grantov a dotácií na projekty realizované mestskou časťou,
 • vedie kompletnú agendu realizovaných projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, prostriedkov štátneho rozpočtu a iných zdrojov financovania,
 • zabezpečuje povinnú publicitu a informovanosť o realizovaných projektoch,
 • zabezpečuje ostatné úlohy týkajúce sa projektov podľa pokynov riadiacich orgánov ako aj sprostredkovateľských orgánov počas celej doby realizácie projektov,
 • pripravuje a spolupracuje pri výkone kontrol a auditov zo strany riadiacich orgánov, resp. sprostredkovateľských orgánov,
 • zabezpečuje spoluprácu na realizácii projektov s hlavným mestom SR Bratislavou, spoluprácu pri realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020, spoluprácu na integrovaných stratégiách regenerácie mestských oblastí hlavného mesta SR Bratislavy (v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom).

web od 2day