Nákup elektromobilu pre Miestny úrad MČ Bratislava-Petržalka

Mestská časť Bratislava-Petržalka sa zapojila do výzvy Environmentálneho fondu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu elektromobility a získala dotáciu na nákup elektromobilu.

Primárnym prínosom projektu je podpora elektromobility a aktívna snaha o dosiahnutie dlhodobého zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok v dotknutom regióne. V tomto prípade chce ísť mestská časť priamo príkladom a pozitívne ovplyvňovať obyvateľov. Okrem uvedeného ekologického prínosu (vrátane snahy o zníženie hluku z dopravy a zvýšenie bezpečnosti) je možné identifikovať ďalšie príspevky projektu: ekonomický (očakávané výrazné zníženie nákladov na prevádzku, údržbu a servis elektromobilu), osvetovo-vzdelávací (aktívna komunikácia a propagácia prínosov elektromobility pre obyvateľstvo, výchova a vzdelávanie s cieľom zvýšiť environmentálne vedomie obyvateľstva na všetkých úrovniach a vo všetkých vekových skupinách), sociálny (udržanie a zvýšenie kvality života obyvateľov dotknutej oblasti).

Mestská časť Bratislava-Petržalka v rámci riadneho verejného obstarávania vybrala elektromobil KIA SOUL.

web od 2day