Vytvorenie integrovaného konceptu umožňujúceho nasadenie inovatívnych technológií a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru

Mestská časť Bratislava-Petržalka sa stala vedúcim partnerom projektu s názvom „Vytvorenie integrovaného konceptu umožňujúceho nasadenie inovatívnych technológií a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru“ (akronym projektu: niCE-life, kód projektu: CE1581), ktorý ako vedúci partner predložila v rámci vyhlásenej 3. výzvy cezhraničného programu INTERREG Stredná Európa. Projekt združuje viaceré Európske štáty s cieľom spoločnej kooperácie v oblasti pomoci seniorom trpiacim rôznymi stupňami kognitívnych disfunkcií a chronických chorôb, a to prostredníctvom vytvorenia a otestovania inovatívnych IT a technologických nástrojov a pomôcok a ich následnej aplikácii v praxi. V Bratislave to konkrétne znamená otestovanie monitorovacieho zariadenia pre ľudí s Parkinsovovou chorobou v ďalších fázach projektu.

Očakávaným prínosom projektu niCE-life je integrácia a podpora nezávislého života seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru a posilnenie sociálnej inklúzie a koordinácie starostlivosti o starších ľudí trpiacich predovšetkým Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou. Zároveň však ide aj o dosiahnutie technického pokroku v rámci využívania inovatívnych technológií a služieb určených práve na tento cieľ. Inteligentné monitorovacie prostriedky, nové riešenia a zmeny sa budú implementovať v pilotnom režime s ohľadom na miestne podmienky, vybavenie a úroveň sociálnej starostlivosti.
V praktickom živote to znamená zlepšenie kvality poskytovanej starostlivosti ako aj podporu slobodného života, sociálnych kontaktov po nemocničnom prepustení starších občanov, ktoré sú pre zdravý život a fungovanie aj v seniorskom veku nepochybne dôležité.

V prvom kroku realizácie projektu príde k zmapovaniu potrieb a dostupných zdrojov, pričom účastníci projektu vychádzajú z už v súčasnosti fungujúcich zdrojov technologických inovácií pre zdravie a starostlivosť o dôchodcov s prihliadnutím na dôležitosť využitia noviniek v tomto procese. Na základe zmapovania informácií a zároveň diskusie s odborníkmi v oblasti zdravia a sociálnej starostlivosti, seniormi a ich rodinami a z poznatkov z iných podobných projektov sa vypracuje model, ktorý bude vyhovovať zdravotným systémom, a ktorý sa môže využiť aj mimo regiónu strednej Európy. Vytvorené nástroje sa následne budú aplikovať a testovať v zariadeniach opatery pre dôchodcov v partnerských regiónoch vo vybraných európskych krajinách.

Na projekte sa okrem Mestskej časti Petržalka ako partneri podieľajú aj Vysoké učení technické v Brne, Fakultná nemocnica v Olomouci, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Lepida (Taliansko), Samaritan Burgenland (Rakúsko), Úrad verejného zdravotníctva v Bologni (Taliansko), Inštitút pre opateru seniorov v Trevise (Taliansko), Národný inštitút verejného zdravia v Ľubľane (Slovinsko) a Hlavné mesto Varšava (Poľsko).

Projekt niCE-life s dĺžkou trvania 36 mesiacov je financovaný v rámci Programu INTERREG Stredná Európa, a to z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Príspevok EFRR predstavuje 85%, povinné spolufinancovanie zo strany partnerov zapojených do projektu je min 15%. Trvanie projektu : 1.1.2019 – 31.12.2021

web od 2day