Zakúpenie motorového vozidla na rozvoz teplého jedla pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka

Mestská časť Bratislava-Petržalka podala žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a po jej vyhodnotení Petržalka získala žiadanú dotáciu vo výške 11.000 eur. Tá bude použitá na zakúpenie nového motorového vozidla pre Stredisko sociálnych služieb. Jeho zaobstaraním stredisko naplní svoje ciele, zvýši kvalitu svojich sociálnych služieb a umožní efektívnejšie poskytovanie služieb nasmerovaných priamo do domácnosti klienta s prihliadnutím na ich individuálne potreby. Kúpa automobilu tiež umožní poskytovať sociálnu službu väčšiemu počtu klientov s rovnakým počtom pracovníkov. Zabezpečenie teplého jedla patrí medzi najdôležitejšie životné potreby  človeka, ktorý sa ocitol  v sociálnej núdzi z dôvodu ŤZP alebo jeho nepriaznivej životnej situácie. Vzhľadom na demografický vývoj starnutia obyvateľstva je podpora terénnej formy dôležitým článkom v reťazci sociálnych služieb.

Cieľom zakúpenia motorového vozidla je zabezpečiť dovoz teplého jedla minimálne 45 prijímateľom sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Rozvozom obedov priamo do domácnosti prijímateľa sociálnej služby tak umožniť našim občanom zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí čo najdlhšie, a tým sa podieľať na možnom zachovaní, obnove alebo rozvoji schopnosti klientov odkázaných na pomoc inej osoby. Dovoz teplého jedla napomôže klientovi viesť samostatný život a prípadne pomôže pri ich začlenení do spoločnosti. Cieľom zakúpenia  je i preventívne vyhľadávanie klientov odkázaných na pomoc inej osoby a chrániť ich tak pred izoláciou, samotou a bezmocnosťou. Aj jednoduchou návštevou pri dovoze obeda opatrovateľka a sociálny pracovník skontroluje zdravotný stav a potreby klienta, ktoré by mohli smerovať i k potrebe poskytovať aj iné úkony opatrovateľskej služby.

V roku 2020 sa Strediskom sociálnych služieb poskytovali sociálne služby 219 klientom. Teplé jedlo dovážame 142 klientom sociálnych služieb  do ich  domácnosti. Sú to občania, ktorí si nedokážu zabezpečiť teplé jedlo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav,  svoju osamelosť, alebo žijú s rodinou v produktívnom veku. Snahou Strediska sociálnych služieb je poskytovať kvalitnú opatrovateľskú službu, ktorej cieľom je uspokojenie aktuálnych potrieb a požiadaviek našich klientov v domácom prostredí, aby  mohli viesť plnohodnotný život aj vo vyššom veku a mali pocit bezpečia a istoty. Požiadavky na dovoz obedov našich klientov stále narastajú a nové motorové vozidlo bude rozvážať minimálne 45 obedov denne do jednotlivých domácnosti v mestskej časti Petržalka tak, aby čas naloženého teplého  jedla nepresiahol 3 hodiny v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva.

web od 2day