Školský úrad

Činnosť školského úradu zabezpečujú odborní zamestnanci oddelenia školstva a športu:

 1. PaedDr. Katarína Brťková
 2. PaedDr. Juraj Monsberger

V zmysle § 7 ods. 1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mestská časť Bratislava-Petržalka školským úradom. Na základe dohody starostov mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce a po schválení v príslušných miestnych zastupiteľstvách, bol Krajský školský úrad v Bratislave (KŠU) požiadaný o potvrdenie Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako spoločného školského úradu.

KŠÚ podľa § 10 odsek 14 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov ako príslušný orgán, na základe žiadosti účastníka konania svojím rozhodnutím zo dňa 14. 6. 2004, potvrdil, že mestská časť Bratislava-Petržalka je Spoločným školským úradom pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Sídlom spoločného školského úradu je mestská časť Bratislava-Petržalka. Úlohy spoločného školského úradu zabezpečuje oddelenie školstva a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Oddelenie školstva a športu, referát školstva na úseku Spoločného školského úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce zabezpečuje tieto úlohy:

 1. Vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom.

  1. Vypracováva podklady pre starostov v rámci preneseného výkonu štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ základnej školy ktorej zriaďovateľom je príslušná mestská časť.
  2. Zisťuje skutočnosti a podklady pre vypracovanie druhostupňového rozhodnutia starostami v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  3. Spolupracuje s riaditeľmi škôl a školských zariadení, zákonnými zástupcami žiaka a zriaďovateľom školy školského zariadenia, v prípade potreby spolupracuje so Štátnou školskou inšpekciou.

  Riaditeľ základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o:

  1. prijatí žiaka do školy
  2. odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka
  3. dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka
  4. oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy
  5. oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich časti
  6. plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky
  7. uložení výchovných opatrení
  8. povolení vykonať komisionálnu skúšku
  9. povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy
  10. určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení
  11. individuálnom vzdelávaní žiaka
  12. vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu
  13. individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí
  14. umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu

  Riaditeľ zodpovedá za:

  1. dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi
  2. vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu
  3. vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
  4. dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy alebo školského zariadenia
  5. každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov
  6. úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia
  7. rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia
  8. riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského zariadenia
 2. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa § 13 a v oblasti školského stravovania.
 3. Pripravuje podklady pre starostov na vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok.
 4. Poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam.

  1. vykonáva odborné, metodicko-konzultačné činnosti pre zriaďovateľa, resp. zriaďovateľov a vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení
  2. vypracováva odborno-metodické pokyny zamerané na výchovno-vzdelávací proces so zameraním na jednotlivé vyučovacie a výchovné predmety a výchovné poradenstvo žiakov II. stupňa ZŠ
  3. poskytuje konzultačnú a poradenskú činnosť pri inovačných projektoch výchovno-vzdelávacieho procesu v spolupráci s Metodickým a pedagogickým centrom mesta Bratislavy (MPCMB), Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV), vysokými školami (VŠ)) a vzdelávacími inštitúciami (VI)
  4. poskytuje poradenskú činnosť v oblastiach integrácie žiakov, v práci s mimoriadne talentovanými a nadanými deťmi, v oblasti školského stravovania a pod
  5. vypracováva analýzu potrieb a rozpracováva koncepciu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti vychádzajúc z požiadaviek škôl a školských zariadení. Pri ich spracovaní spolupracuje s riaditeľmi škôl a školských zariadení, s MPCMB, ŠIOV, VŠ, VI, ktoré majú akreditáciu udelenú ministerskom školstva

web od 2day