Pomoc pre dôchodcov

Mestská časť Bratislava-Petržalka zabezpečuje stravovanie pre tých, ktorí požiadali mestskú časť o príspevok na stravovanie na základe platného VZN č.06/2022 z 28.06.2022 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku.

V zmysle predmetného VZN sa stravníkmi môžu stať poberatelia starobného ako aj invalidného dôchodku s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70% a s trvalým pobytom na území mestskej časti.

Vzhľadom k súčasnej výške životného minima na dospelú osobu sa príspevok na stravovanie poskytuje nasledovne:

2,50 Eur do výšky príjmu 403,32 Eur,
1,70 Eur do výšky príjmu 510,87 Eur,
1,20 Eur do výšky príjmu 591,54 Eur,
0,90 Eur do výšky príjmu 672,20 Eur,
0,50 Eur do výšky príjmu 806,64 Eur.

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie nájdete TU.

Stravníkom sa môže stať aj dôchodca, ktorému príspevok na stravovanie nebol priznaný vzhľadom na výšku jeho príjmu. Dôchodcovia, ktorým bol priznaný príspevok na stravovanie, platia za obed sumu zníženú o výšku príspevku. Dôchodcovia, ktorým príspevok na stravovanie priznaný nebol, vzhľadom na výšku ich príjmu, uhrádzajú plnú sumu stravnej jednotky (obeda), teda 5,30 EUR.

Dodávateľom stravy je spoločnosť City Gastro, ktorá zabezpečuje dovoz stravy do výdajní obedov v DC na Osuského č. 3 a v DC na Medveďovej č. 21.

Donášku obedov do domácnosti ľuďom, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu „opatrovateľská služba“ zabezpečuje opatrovateľská služba. Podrobné informácie o príspevku na stravovanie a o možnostiach zabezpečovania obedov pre dôchodcov poskytneme na tel. čísle 0947 487 267.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Zariadenie opatrovateľskej služby
Vavilovova 18
Kapacita 20 osôb
Telefón: +421-2-62 317 173
Prechodne po dobu 24 hod. dĺžka pobytu max. 6 mesiacov – bývanie, stravovanie, zaopatrenie.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Zariadenie opatrovateľskej služby
Mlynarovičova 23
Kapacita 30 osôb
Telefón: +421-2-62 240 378
Prechodne po dobu 24 hod. dĺžka pobytu max. 6 mesiacov – bývanie, stravovanie, zaopatrenie.

Opatrovateľská služba v domácnosti
Vavilovova 18
Telefón: +421-2-62 520 415
Opatrovanie dôchodcu vyžadujúceho si starostlivosť inej osoby je jedna z foriem pomoci občanom, ktorú zabezpečuje Stredisko sociálnych služieb Petržalka. Pomoc sa poskytuje denne v pracovných dňoch a v pracovnom čase v byte žiadateľa – opatrovanie, upratovanie, nákup, donáška obedov a pod.

HARRIS SLOVAKIA
Haanova 26
Telefón: +421-2-62 245 607, +421 911 427 747
E-mail: info@harris.sk
http://harris.sk/
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

INTERREHAB s.r.o.
Švabinského 8
Telefón: +421 911 897 065
E-mail: interrehab@gmail.com
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

RIDEO, spol. s.r.o.
Röntgenova 12
Telefón: +421 915 731 169
E-mail : rideo.kovacova@gmail.com
http://www.rideo.sk/
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

VITAHELP, s.r.o.
Prokopova 45
Telefón: +421 915 731 169,
E-mail : vitahelp1@gmail.com
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky 
Telefón: +421- 52 775 68 66 (24/7 non stop linka), +421- 910 815 541
E-mail: info@as-sr.sk

Dom tretieho veku ( zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava)
Polereckého 2
Telefón: +421-2-62 310 065
http://www.dtv.sk/

DOM RAFAEL
Kutlíkova 15
Telefón: +421-2-43 191 987
Mobil: +421 904 344 454
E-mail: info@domrafael.sk
http://domrafael.sk/content/view/o-nas
Domov sociálnych služieb Dom Rafael poskytuje integrovanú zdravotno-sociálnu starostlivosť pre ťažko a dlhodobo chorých, pre ľudí s mentálnym a fyzickým postihnutím a pre ich rodiny.

Petržalský domov seniorov (zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava)
Rusovská cesta 58
Telefón: +421-2-63 838 573
http://www.petrzalskydomseniorov.eu/petrzalsky-domov-seniorov/os-10

SUN RISE Dom pre seniorov
Bzovícka 38
Mobil: +421 911 112 810
E-mail: sunrisehomeba@gmail.com
http://www.domovseniorovpetrzalka.sk
Zariadenie poskytuje starostlivosť ľuďom, ktorí z dôvodu veku, alebo nepriaznivého zdravotného stavu potrebujú odbornú pomoc iných osôb.

Vysnívaný domov, n. o.
Fedinova 7
Mobil: +421-949 898 731
E-mail: info@vysnivany.sk
http://www.vysnivany.sk/
Domov sociálnych služieb a súkromná škôlka. Základnými službami DSS je starostlivosť o seniorov, manikúra, pedikúra, rehabilitačné služby v podobe masáží, prevádzka jedálne.

Mestská časť Bratislava-Petržalka zriadila jej vôbec prvú Petržalskú klubovňu aktívnych seniorov. Od októbra 2021 všetkým záujemcom slúži na šport, vzdelávanie, oddych aj zábavu.

Petržalská klubovňa aktívnych seniorov
Osuského 8
0947 487 300
klubovna@petrzalka.sk

VIAC INFO o činnosti a aktivitách klubovne nájdete TU.

*****

Mestská časť Bratislava-Petržalka zriadila šesť denných centier, v ktorých sa občania venujú záujmovým činnostiam. V prípade záujmu je možné prihlásiť sa priamo vo vybranom centre:

Denné centrum Osuského 3
Telefón: +421-2-62 314 236
E-mail: kd_osuskeho@petrzalka.sk
Pondelok – Štvrtok 13,00 hod. – 17,00 hod.

Denné centrum Haanova 8
Telefón: +421-2-62 312 192
E-mail: kd_haanova@petrzalka.sk
Otvorené pondelok, pondelok – štvrtok od 13.00 do 17.00 h a piatok od 9.00 do 13.00 h.

Denné centrum Vyšehradská 35
Telefón: +421-2-63 826 447
E-mail: kd_vysehradska@petrzalka.sk
Otvorené pondelok – štvrtok od 12.00 do 17.00 h a piatok od 9.00 do 13.00 h.

Denné centrum Strečnianska 18
Telefón: +421-2-63 813 009
E-mail: kd_strecnianska@petrzalka.sk
Otvorené pondelok – štvrtok od 13.00 do 17.00 h a piatok od 9.00 do 12.00 h.

Denné centrum Medveďovej 21
Telefón: +421-2-62 313 900
E-mail: kd_medvedovej@petrzalka.sk
Pondelok 12,30 hod. – 17,00 hod.
Utorok 12,30 hod. – 15,00 hod.
Streda 12,30 hod. – 16,00 hod.
Štvrtok 12,30 hod. – 15,00 hod.

Denné centrum Gercenova 8
Telefón: +421-2-62 246 953
E-mail: dc_gercenova@petrzalka.sk
Otvorené pondelok – štvrtok od 12.00 do 16.00 h a piatok od 8.00 do 12.00 h.

VIAC INFORMÁCIÍ o ich činností nájdete aj TU.

*****

Jednota dôchodcov na Slovensku, Romanova ul.
Telefón: + 421 904 331 644

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Nám.J.Pavla II 1, Kostol Sv.Rodiny, 851 02 Bratislava
0905 635 387
peter.mach@petermach.sk
seniorizks@gmail.com

web od 2day