Pomoc pre dôchodcov

Mestská časť Bratislava-Petržalka prispieva dôchodcom s trvalým pobytom v Petržalke, ktorých príjem dosahuje sumu do 300 Eur (vrátane) sumou 0,90 Eur, príjem od 300,01 – 400 Eur (vrátane) sumou 0,80 Eur , príjem od 400,01 – 500 Eur (vrátane) sumou 0,40 Eur na jeden obed. Cena jedného obedu je 3,05 €. Donášku obedov do domácností zabezpečuje Opatrovateľská služba, Vavilovova 18, telefón: +421-2-62 520 415. Dodávateľom stravy je spoločnosť CITY GASTRO s.r.o. , ktorá zabezpečuje výdaj stravy v jedálni Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste 1 a dováža stravu do výdajní obedov v denných centrách na M.Medveďovej ul. č. 21 a na Osuského ul. č. 3. Dôchodcovia sa môžu stravovať aj v základných školách na území Petržalky, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Podrobné informácie k možnostiam poskytovania obedov pre dôchodcov poskytneme na telefónom čísle +421-2-68 288 854.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Zariadenie opatrovateľskej služby
Vavilovova 18
Kapacita 20 osôb
Telefón: +421-2-62 317 173
Prechodne po dobu 24 hod. dĺžka pobytu max. 6 mesiacov – bývanie, stravovanie, zaopatrenie.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Zariadenie opatrovateľskej služby
Mlynarovicova 23
Kapacita 30 osôb
Telefón: +421-2-62 240 378
Prechodne po dobu 24 hod. dĺžka pobytu max. 6 mesiacov – bývanie, stravovanie, zaopatrenie.

Opatrovateľská služba v domácnosti
Vavilovova 18
Telefón: +421-2-62 520 415
Opatrovanie dôchodcu vyžadujúceho si starostlivosť inej osoby je jedna z foriem pomoci občanom, ktorú zabezpečuje Stredisko sociálnych služieb Petržalka. Pomoc sa poskytuje denne v pracovných dňoch a v pracovnom čase v byte žiadateľa – opatrovanie, upratovanie, nákup, donáška obedov a pod.

HARRIS SLOVAKIA
Haanova 26
Telefón: +421-2-62 245 607, +421 911 427 747
E-mail: info@harris.sk
http://harris.sk/
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

INTERREHAB s.r.o.
Švabinského 8
Telefón: +421 911 897 065
E-mail: interrehab@gmail.com
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

RIDEO, spol. s.r.o.
Röntgenova 12
Telefón: +421 915 731 169
E-mail : rideo.kovacova@gmail.com
http://www.rideo.sk/
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

VITAHELP, s.r.o.
Prokopova 45
Telefón: +421 915 731 169,
E-mail : vitahelp1@gmail.com
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky – domáce tiesňové volanie
Telefón: +421- 52 775 68 66 (24/7 non stop linka), +421- 910 815 541
E-mail: info@as-sr.sk
Informácie o výške príspevku mestskej časti Bratislava–Petržalka pri zriadení domáceho tiesňového volania – Telefón: +421-2-68 288 857 Bc. Michalíková

Dom tretieho veku ( zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava)
Polereckého 2
Telefón: +421-2-62 310 065
http://www.dtv.sk/

DOM RAFAEL
Kutlíkova 15
Telefón: +421-2-43 191 987
Mobil: +421 904 344 454
E-mail: info@domrafael.sk
http://domrafael.sk/content/view/o-nas
Domov sociálnych služieb Dom Rafael poskytuje integrovanú zdravotno-sociálnu starostlivosť pre ťažko a dlhodobo chorých, pre ľudí s mentálnym a fyzickým postihnutím a pre ich rodiny.

Petržalský domov seniorov (zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava)
Rusovská cesta 58
Telefón: +421-2-63 838 573
http://www.petrzalskydomseniorov.eu/petrzalsky-domov-seniorov/os-10

SUN RISE Dom pre seniorov
Bzovícka 38
Mobil: +421 911 112 810
E-mail: sunrisehomeba@gmail.com
http://www.domovseniorovpetrzalka.sk
Zariadenie poskytuje starostlivosť ľuďom, ktorí z dôvodu veku, alebo nepriaznivého zdravotného stavu potrebujú odbornú pomoc iných osôb.

Vysnívaný domov, n. o.
Fedinova 7
Mobil: +421-949 898 731
E-mail: info@vysnivany.sk
http://www.vysnivany.sk/
Domov sociálnych služieb a súkromná škôlka. Základnými službami DSS je starostlivosť o seniorov, manikúra, pedikúra, rehabilitačné služby v podobe masáží, prevádzka jedálne.

Jednota dôchodcov na Slovensku Romanova ul.
Telefón: + 421 904 331 644

Mestská časť Bratislava-Petržalka zriadila šesť denných centier, v ktorých sa občania venujú záujmovým činnostiam. V prípade záujmu je možné prihlásiť sa priamo vo vybranom centre:

Denné centrum Osuského 3
Telefón: +421-2-62 314 236
E-mail: kd_osuskeho@petrzalka.sk
Pondelok – Štvrtok 13,00 hod. – 17,00 hod.

Denné centrum Haanova 8
Telefón: +421-2-62 312 192
E-mail: kd_haanova@petrzalka.sk
Otvorené pondelok, pondelok – štvrtok od 13.00 do 17.00 h a piatok od 9.00 do 13.00 h.

Denné centrum Vyšehradská 35
Telefón: +421-2-63 826 447
E-mail: kd_vysehradska@petrzalka.sk
Otvorené pondelok – štvrtok od 12.00 do 17.00 h a piatok od 9.00 do 13.00 h.

Denné centrum Strečnianska 18
Telefón: +421-2-63 813 009
E-mail: kd_strecnianska@petrzalka.sk
Otvorené pondelok – štvrtok od 13.00 do 17.00 h a piatok od 9.00 do 12.00 h.

Denné centrum Medveďovej 21
Telefón: +421-2-62 313 900
E-mail: kd_medvedovej@petrzalka.sk
Pondelok 12,30 hod. – 17,00 hod.
Utorok 12,30 hod. – 15,00 hod.
Streda 12,30 hod. – 16,00 hod.
Štvrtok 12,30 hod. – 15,00 hod.

Denné centrum Gercenova 8
Telefón: +421-2-62 246 953
E-mail: dc_gercenova@petrzalka.sk
Otvorené pondelok – štvrtok od 12.00 do 16.00 h a piatok od 8.00 do 12.00 h.

web od 2day