Sociálne veci

Oddelenie sociálnych vecí zabezpečuje sociálnu starostlivosť obyvateľom Petržalky, ako aj spoluprácu s humanitnými, charitatívnymi a zdravotníckymi zariadeniami na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Pôsobnosť oddelenia sociálnych vecí vyplýva najmä zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov a zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Upozorňujeme obyvateľov, že štátne sociálne dávky nevybavuje Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, ale Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (www.upsvar.sk, kliknutím na príslušný úrad získate telefonické kontakty na jednotlivé pracoviská). V prípade špecifických otázok môžete písať na verejnú schránku ba@upsvr.gov.sk.

 

Mgr. Kvetoslava Biljnjová
zástupkyňa vedúcej oddelenia
Tel.: + 421-2-68 288 857
E-mail: kvetoslava.biljnjova@petrzalka.sk
Kancelária č. 501, 5. poschodie

 • sociálna starostlivosť o rodiny s deťmi

Mgr. Jana Guľová
Tel.: + 421-2-68 288 774
E-mail: jana.gulova@petrzalka.sk
Kancelária č. 501, 5. poschodie

 • sociálna starostlivosť o rodiny s deťmi

Anna Bilanovičová
Tel.: + 421-2-68 288 856
E-mail : anna.bilanovicova@petrzalka.sk
Kancelária č. 505, 5. poschodie

 • spolupráca s orgánmi štátnej správy a občianskymi združeniami a inštitúciami činnými v sociálnej charitatívnej a zdravotníckej starostlivosti

Mgr. Eva Plevová
Tel.: + 421-2-68 288 856
E-mail : eva.plevova@petrzalka.sk
Kancelária č. 505, 5. poschodie

 • vykonávanie terénnej sociálnej služby krízovej intervencie obyvateľom v nepriaznivej sociálnej situácii
 • zabezpečovanie ekonomickej činnosti denných centier (klubov dôchodcov)

Mgr. Alena Kočnerová
Tel.: + 421-2-68 288 885
E-mail: alena.kocnerova@petrzalka.sk
Kancelária č. 519, 5. poschodie

 • vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti pre oblasť sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Mgr. Emília Farkašová
Tel.: + 421-2-68 288 932
E-mail : emilia.farkasova@petrzalka.sk
Kancelária č. 518, 5. poschodie

 • sociálna starostlivosť o občanov obmedzených na právne úkony

Mgr. Ľuboš Koller
Tel.: + 421-2-68 288 854
E-mail: lubos.koller@petrzalka.sk
Kancelária č. 506, 5. poschodie

 • sociálna starostlivosť o osamelých a ťažko prispôsobivých občanov
 • riešenie problematiky bezdomovectva

Bc. Zuzana Michalíková
Tel.: + 421-2-68 288 857
E-mail : zuzana.michalikova@petrzalka.sk
Kancelária č. 501, 5. poschodie

 • sociálna starostlivosť o rodiny s deťmi
 • pochovávanie neznámych osôb bez príbuzných, ktorí zomreli na území našej mestskej časti
 • zabezpečovanie asistenčnej tiesňovej linky pre občanov Petržalky

Ing. Ľubov Staneková
Tel.: + 421-2-68 288 854
E-mail: lubov.stanekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 506, 5. poschodie

 • sociálna starostlivosť o invalidných a starobných občanov
 • životné jubileá občanov mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • stravovanie dôchodcov

Bc. Eva Kolarovičová
Tel.: + 421-2-62 249 496
E-mail: dos@petrzalka.sk
DOU, ul. M. Medveďovej č. 21

 • poskytuje pomoc obyvateľom, v DOU pri riešení závažných životných situácií,
 • zabezpečuje výdaj stravy pre dôchodcov v dennom centre na ul. M. Medveďovej 21,
 • organizuje činnosť v dennom centre na ul. M. Medveďovej 21.

Mgr. Nadežda Filkaszová
Tel.: + 421-2-62 249 496
E-mail: dos@petrzalka.sk
DOU, ul. M. Medveďovej č. 21

 • poskytuje pomoc obyvateľom, v DOU pri riešení závažných životných situácií,
 • zabezpečuje výdaj stravy pre dôchodcov v dennom centre na ul. M. Medveďovej 21,
 • organizuje činnosť v dennom centre na ul. M. Medveďovej 21.

Mgr. Ondrej Lenár
Tel.: + 421-2-68 288 928
E-mail: ondrej.lenar@petrzalka.sk
Kancelária č. 809, 8. poschodie

 • koordinátor denných centier v Bratislave-Petržalke

web od 2day