Sociálne veci

Oddelenie sociálnych vecí zabezpečuje sociálnu starostlivosť obyvateľom Petržalky, ako aj spoluprácu s humanitnými, charitatívnymi a zdravotníckymi zariadeniami na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Pôsobnosť oddelenia sociálnych vecí vyplýva najmä zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov a zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Upozorňujeme obyvateľov, že štátne sociálne dávky nevybavuje Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, ale Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (www.upsvar.sk, kliknutím na príslušný úrad získate telefonické kontakty na jednotlivé pracoviská). V prípade špecifických otázok môžete písať na verejnú schránku ba@upsvr.gov.sk.

Oddelenie sociálnych vecí:

 

Mgr. Marcela Zacharová, M.Ed.
poverená vedením oddelenia sociálnych vecí
Tel.: +421-2-68 288 934
Tel: 0947 487 061
E-mail : marcela.zacharova@petrzalka.sk
Kancelária č. 506, 5. poschodie

Referát sociálnych vecí:

 

Mgr. Jana Guľová
zástupkyňa vedúcej oddelenia
Tel.: +421-2-68 288 859
Tel.: 0947 487 267
E-mail: jana.gulova@petrzalka.sk
Kancelária č. 506, 5. poschodie
Agenda: dotácia na stravovanie deti v MŠ a ZŠ

Mgr. Kvetoslava Biljnjová
Tel.: +421-2-68 288 857
Tel.: 0947 487 062
E-mail: kvetoslava.biljnjova@petrzalka.sk
Kancelária č. 501, 5. poschodie
Agenda: sociálna starostlivosť o rodiny

Mgr. Alena Halčáková
Tel.: +421-2-68 288 856
Tel.: 0947 487 666
E-mail: alena.halcakova@petrzalka.sk
Kancelária č. 507, 5. poschodie
Agenda: denné centrá a sociálna výdajňa

Mgr. Eva Plevová
Tel.: +421-2-68 288 774
Tel.: 0947 487 066
E-mail : eva.plevova@petrzalka.sk
Kancelária č. 501, 5. poschodie
Agenda: sociálna starostlivosť o rodiny s deťmi

Bc. Marek Šimo
Tel.: +421-2-68 288 774
Mobil: 0947 487 265
E-mail: marek.simo@petrzalka.sk
Kancelária č. 501, 5. poschodie
Agenda: príspevok za ubytovanie odídenca

Mgr. Emília Farkašová
Tel.: +421-2-68 288 932
Mobil: +421 947 487 069
E-mail : emilia.farkasova@petrzalka.sk
Kancelária č. 503, 5. poschodie
Agenda: sociálna starostlivosť o občanov obmedzených na právne úkony, zabezpečuje pohreb neznámych a osamelých občanov

Mgr. Ľuboš Koller
Tel.: +421-2-68 288 855
E-mail: lubos.koller@petrzalka.sk
Kancelária č. 503, 5. poschodie
Agenda: sociálna starostlivosť o osamelých a ťažko prispôsobivých občanov, riešenie problematiky bezdomovectva, tiesňové volanie

Mgr. Mária Sláviková
Tel.: +421-2-68 288 855
Mobil: 0947 487 263
E-mail: maria.slavikova@petrzalka.sk
Kancelária č. 503, 5. poschodie
Agenda: sociálna starostlivosť o občanov obmedzených na právne úkony a sociálna starostlivosť o ľudí bez domova

Mgr. Ján Korec
Tel.: +421-2-68 288 774
Mobil: 0947 487 266
E-mail: jan.korec@petrzalka.sk
Kancelária č. 501, 5. poschodie
Agenda: komunitné plánovanie a sociálna starostlivosť o ľudí bez domova

Ing. Ľubov Staneková
Tel.: +421-2-68 288 854
Tel.: 0947 487 065
E-mail: lubov.stanekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 507, 5. poschodie
Agenda: sociálna starostlivosť o invalidných a starobných občanov, životné jubileá občanov mestskej časti Bratislava-Petržalka, stravovanie dôchodcov

Referát posudkových činností:

 

Bc. Eva Kolarovičová
Tel.: + 421-2-68 288 885
Mobil: +421 947 487 668
E-mail: eva.kolarovicova@petrzalka.sk
Kancelária č. 508, 5. poschodie
Agenda: vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti pre oblasť sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Mgr. Mária Hullová
Mobil: +421 947 487 262
Mail: maria.hullova@petrzalka.sk
Kancelária č. 508, 5. poschodie
Agenda: vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti pre oblasť sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

 

Sociálna výdajňa a výdajňa obedov:

 

František Verešpej
Mobil: +421 947 487 064
Sociálna výdajňa, Rovniankova 12, Bratislava

Mgr. Dáša Kráčalová
Mobil: +421 947 487 063
Sociálna výdajňa, Rovniankova 12, Bratislava

Adriana Danielová
Mobil: +421 947 487 264
Sociálna výdajňa Rovniankova 12, Bratislava

Mgr. Nadežda Filkaszová
Telefón: +421-2-62 249 496
Telefón: +421-2-62 313 900
E-mail : kd_medvedovej@petrzalka.sk
DC M. Medveďovej 21, Bratislava

Monika Ryšánková
Telefón: +421-2-62 314 236
E-mail : kd_osuskeho@petrzalka.sk
DC Osuského 3, Bratislava

web od 2day