Technická činnosť

Referát technických činností zabezpečuje úlohy technického charakteru, najmä:

 • Kontrolu komunikácií III. a IV. triedy a príslušného dopravného značenia a dopravných zariadení v mestskej časti Bratislava-Petržalka (správu komunikácií I. a II. triedy zabezpečuje Magistrát hl. m. SR Bratislava)
 • Opravu a údržbu komunikácií III. a IV. triedy
 • Opravu a údržbu cestných dažďových vpustov na komunikáciách III. a IV. triedy
 • Opravu a údržbu odlučovačov ropných látok na komunikáciách III. a IV. triedy
 • Opravy, údržbu a realizáciu nového dopravného značenia a dopravných zariadení na komunikáciách III. a IV. triedy
 • Pripravuje a kontroluje cenové ponuky pre rozsah prác referátu
 • Pripravuje podklady a sleduje úhrady platieb občanov za realizáciu dopravného značenia pre vyhradené parkovanie
 • Realizáciu a údržbu dopravného značenia pre vyhradené parkovanie
 • Montáž, údržbu a demontáž vianočného osvetlenia a technické zabezpečenie príležitostných akcií mestskej časti
 • Poskytuje súčinnosť oddeleniu životného prostredia v rámci zimnej služby v časti mapových podkladov
 • Poskytuje vyjadrenia k investičnej činnosti ako správca komunikácií
 • Zabezpečuje ekonomickú agendu, fakturáciu a rozpočet mestskej časti v rámci opráv a údržby zabezpečovaných prostredníctvom referátu a rozborovú činnosť za referát
 • Sťažnosti, petície a podnety občanov a interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku náplne referátu
 • Zabezpečuje prípravu podkladov pre obstarávanie prác, tovarov a služieb v zmysle zákona č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní prác, tovarov a služieb
 • Pripravuje podklady a sprístupňuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
 • Vykonáva preverovanie podnetov, sťažností občanov a interpelácií poslancov na referáte
 • Vedie spisovú službu v zmysle Kancelárskeho poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka na referáte
 • Vypracováva materiály referátu do operatívnej porady starostu, na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva
 • Zúčastňuje sa na inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti
 • Zabezpečuje archiváciu dokumentov referátu

 

Ing. Jarmila Abrahoimová

 • Zabezpečuje kontrolu komunikácií III. a IV. triedy a príslušného dopravného značenia a dopravných zariadení v mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • Opravu a údržbu komunikácií III. a IV. triedy
 • Opravu a údržbu cestných dažďových vpustov na komunikáciách III. a IV. triedy
 • Opravy, údržbu a realizáciu nového dopravného značenia a dopravných zariadení na komunikáciách III. a IV. triedy
 • Pripravuje a kontroluje cenové ponuky pre rozsah prác referátu
 • Pripravuje podklady a sleduje úhrady platieb občanov za realizáciu dopravného značenia pre vyhradené parkovanie pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie
 • Realizáciu a údržbu dopravného značenia pre vyhradené parkovanie pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie
 • Poskytuje vyjadrenia k investičnej činnosti ako správca komunikácií
 • Zabezpečuje prípravu podkladov pre obstarávanie prác, tovarov a služieb v zmysle zákona č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní prác, tovarov a služieb
 • Pripravuje podklady a sprístupňuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu žiadostí za referát
 • Vykonáva preverovanie podnetov, sťažností občanov a interpelácií poslancov na referáte
 • Montáž, údržbu a demontáž vianočného osvetlenia a technické zabezpečenie príležitostných akcií mestskej časti
 • Zúčastňuje sa na inventarizácii nehnuteľného a hnuteľného majetku mestskej časti

Ing. Ľudmila Uhliariková

 • Zabezpečuje kontrolu komunikácií III. a IV. triedy a príslušného dopravného značenia a dopravných zariadení v mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • Opravu a údržbu komunikácií III. a IV. triedy
 • Opravu a údržbu cestných dažďových vpustov na komunikáciách III. a IV. triedy
 • Opravy, údržbu a realizáciu nového dopravného značenia a dopravných zariadení na komunikáciách III. a IV. triedy
 • Pripravuje a kontroluje cenové ponuky pre rozsah prác referátu
 • Poskytuje vyjadrenia k investičnej činnosti ako správca komunikácií
 • Pripravuje podklady a sleduje úhrady platieb občanov za realizáciu dopravného značenia pre vyhradené parkovanie – platené
 • Realizáciu a údržbu dopravného značenia pre vyhradené parkovanie – platené
 • Zabezpečuje prípravu podkladov pre obstarávanie prác, tovarov a služieb v zmysle zákona č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní prác, tovarov a služieb
 • Pripravuje podklady a sprístupňuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu žiadostí za referát
 • Vykonáva preverovanie podnetov, sťažností občanov a interpelácií poslancov na referáte
 • Zabezpečuje ekonomickú agendu, fakturáciu a rozpočet mestskej časti v rámci opráv a údržby zabezpečovaných prostredníctvom referátu

web od 2day