Pôsobnosť oddelenia nakladania s majetkom

Referát správy miestneho majetku

Vedie evidenciu nehnuteľného majetku v správe alebo vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Vedie evidenciu hnuteľného majetku na úsekoch Dobrovoľného verejného požiarneho zboru Petržalka, sobášnej siene, mestskej polície, polievacích vodovodov, prenajatého hnuteľného majetku, apod.

Metodicky usmerňuje organizácie zriadené mestskou časťou Bratislava-Petržalka v oblasti evidencie majetku.

Majetkovoprávne vysporadúva zverený majetok mestskej časti, pripravuje podklady na návrhy na vklad do katastra nehnuteľností.

Zisťuje majetkové vzťahy k nehnuteľnostiam v k. ú. Petržalka.

Pripravuje návrhy na prevod alebo prenájom nehnuteľného majetku v správe alebo vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Vypracováva materiály do operatívnej porady starostu, na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva

Pripravuje podklady na rokovanie vecne príslušných komisií.

Spracováva návrhy nájomných, resp. kúpnych zmlúv v zmysle prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva na prenájom, resp. prevod nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti.

Vyhlasuje a vyhodnocuje obchodné verejné súťaže na prenájom, resp. odpredaj nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti.

Vedie centrálnu evidenciu zmlúv na oddelení.

Sleduje úhrady platieb za prenájom a predaj nehnuteľného a hnuteľného majetku.

Pripravuje návrhy na výzvy pri omeškaní úhrad za nájom nehnuteľného majetku, prípadne úhrad za odpredaj majetku.

Pripravuje podklady na vyrúbenie poplatkov za oneskorené úhrady nájomného, resp. ceny za odpredaj.

Pripravuje podklady pre súdne a exekučné konania na vymáhanie pohľadávok mestskej časti.

Spracováva podklady na vydanie súhlasov na prenájom a odpredaj nehnuteľného majetku v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy.
Zúčastňuje sa na inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti.

Spolupracuje s Bytovým podnikom Petržalka, s. r. o. pri prenájmoch obecných nebytových priestorov, garáží a garážových státí.

Zostavuje rozpočet referátu, Dobrovoľného verejného požiarneho zboru Petržalka a mestskej polície – stanice Petržalka.

Vedie ekonomickú agendu vrátane poistenia majetku a vykonáva rozborovú činnosť za referát.

Zabezpečuje prípravu podkladov pre obstarávanie prác, tovarov a služieb v zmysle zákona č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní prác, tovarov a služieb.

Pripravuje podklady a sprístupňuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu žiadostí za referát.

Vykonáva preverovanie podnetov, sťažností občanov a interpelácií poslancov na referáte.

Pripravuje podklady a rozhodnutie na zaujatie verejného priestranstva v rámci sezónneho exteriérového posedenia.

Referát investičný

Zabezpečuje úlohy technického a investičného charakteru, najmä:
kontrolu komunikácií III. a IV. triedy a príslušného dopravného značenia a dopravných prahov v mestskej
časti Bratislava-Petržalka (správu komunikácií I. a II. triedy zabezpečuje Magistrát hl. m. SR Bratislava),
opravu a údržbu komunikácií a údržbu cestných dažďových vpustov na komunikáciach III. a IV. triedy,
opravy a údržbu dopravného značenia a dopravných zariadení na komunikáciach III. a IV. triedy,
realizáciu a údržbu dopravného značenia pre vyhradené parkovanie,
opravy terás a prístupov na terasy v správe mestskej časti,
údržbu a prevádzkovanie polievacích vodovodov a fontán v správe mestskej časti,
montáž, údržbu a demontáž vianočného osvetlenia mestskej časti,
komplexnú prípravu a realizáciu stavieb financovaných z rozpočtu mestskej časti,
investičnú činnosť v etape investičnej prípravy a realizácie objektov alebo častí stavieb pozemných
komunikácií,
fakturáciu a rozpočet mestskej časti v rámci údržby a investičnej činnosti,
sťažnosti, petície a podnety občanov a interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka na úseku náplne referátu investičného.

web od 2day