Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

I. V návrhu na vydanie rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 35 ods.1 zákona č. 50/l976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov navrhovateľ uvedie:

 • Navrhovateľ – meno a adresa
 • Druh, účel a stručný popis stavby, ktorej umiestnenie sa navrhuje
 • Miesto stavby, parcelné čísla pozemkov podľa evidencie katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb a spôsob doterajšieho využitia pozemkov
 • Súhlas vlastníka pozemku, ak navrhovateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku, na ktorom sa stavba umiestňuje
 • Zoznam všetkých známych účastníkov územného konania
 • Údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi, ak boli obstarané pred podaním návrhu

Súčasťou návrhu o umiestnenie stavby je aj príslušný správny poplatok, ktorý navrhovateľ môže uhradiť (výška poplatku je určená sadzobníkom zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov):

 • priamo v pokladni Miestneho úradu príslušnej mestskej časti
 • poštovou poukážkou
 • prevodom z účtu

II. K návrhu o umiestnenie stavby sa prikladá:

 • Doklady, ktorými sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe a pozemku, na ktorom sa navrhuje umiestnenie stavby
 • Situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie
 • Projektová dokumentácia pre umiestnenie stavby v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou
 • Doklady o rokovaní s dotknutými orgámni a s účastníkmi územného konania, ich stanoviská, súhlasy prípadne rozhodnutia
 • Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané

web od 2day