Vládny program zatepľovania

A. Preambula

Pre zlepšenie energetickej hospodárnosti budov na bývanie a zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy na občanov Slovenskej republiky vláda SR vyhlasuje „Vládny program zatepľovania“ (ďalej len „program“). Program definuje podmienky pre podporu znižovania energetickej náročnosti budov na bývanie.

Poskytovateľom podpory podľa tohto programu je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré v súlade s § 10 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy je ústredným orgánom pre tvorbu a uskutočňovanie bytovej politiky a jeho vykonávateľom je Štátny fond rozvoja bývania.

B. Predmet podpory

Predmetom podpory sú budovy na bývanie

  a) rodinné domy,
  b) bytové domy.

C. Žiadateľ/Príjemca podpory

Žiadateľom – príjemcom podpory je

  a) fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný príjem,
  b) právnická osoba, so sídlom na území Slovenskej republiky.

D. Oprávnené projekty

Oprávnenými projektmi sú projekty pre stavby, ktoré zabezpečujú zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy na bývanie a

  a) preukazujú dosiahnutie zníženia potreby tepla na vykurovanie minimálne 20 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie za podmienky, že uskutočnením tohto účelu sa splní hygienické kritérium, kritérium výmeny vzduchu a energetické kritérium určené osobitným predpisom,
  b) spĺňajú kritériá minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií nižšej, ako je požiadavka osobitného predpisu, pričom stavebnými konštrukciami sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a
  c) právoplatné kolaudačné rozhodnutie na budovu na bývanie bolo vydané pred rokom 1989.

E. Forma a výška podpory

1. Podpora pre uskutočnenie projektov sa realizuje formou zvýhodnených úverov s lehotou splatnosti 15 rokov a nulovou úrokovou sadzbou.
2. Úver je možné poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov stavby, najviac však

   a) 50 eur/m

2

  zateplenej plochy pri rodinnom dome,
   b) 80 eur/m

2

  zateplenej plochy pri bytovom dome.

3. Zateplená plocha je plocha stavebných konštrukcií, ktorými sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, ktoré sú predmetom realizácie procesu zatepľovania.

F. Oprávnený náklad

Oprávneným nákladom pre projekty je cena za zhotovenie stavby podľa bodu D vrátane dane z pridanej hodnoty. Do ceny za zhotovenie stavby sa započítava cena za projektové práce, inžiniersku činnosť, spracovanie tepelno-technického posudku, spracovanie návrhu na podanie žiadosti o poskytnutie podpory a spracovanie a vydanie certifikátu o energetickej hospodárnosti.

G. Podmienky poskytnutia podpory

1. Úver na oprávnený projekt možno poskytnúť, ak

  a) žiadateľ preukáže schopnosť splácania úveru a jeho zabezpečenia,
  b) sa stavba zatepľuje tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie  zhody výrobca systému,
  c) stavbu realizuje zhotoviteľ, ktorý má na systém potvrdenie vydané inšpekčným orgánom,
  d) na stavbu nebola poskytnutá iná forma štátnej podpory na zateplenie,
  e) vlastník nehnuteľnosti, ktorý nie je žiadateľom o úver súhlasí s realizáciou prác a formou zabezpečenia poskytnutého úveru.

2. Podmienku podľa bodu 1 písm. a) žiadateľ, ktorým je

  a) fyzická osoba preukáže príjmom domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, resp. za predchádzajúci kalendárny rok,
  b) právnická osoba preukáže výškou a tvorbou fondu prevádzky, údržby a opráv zatepľovaného bytového domu, v prípade obce je možné preukázať splnenie podmienky rozpočtom obce.

3. Úver nie je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý:

  a) nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
   b) je v likvidácii, alebo má zavedený ozdravný režim, alebo u ktorého bolo rozhodnuté o zavedení nútenej správy v súlade s osobitným predpisom,

[1]

  c) má na majetok vyhlásený konkurz, alebo je v konkurznom konaní, vyrovnávacom konaní, reštrukturalizačnom konaní, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku,
  d) neoprávnene používa a zadržiava prostriedky ŠFRB,
   e) nemá splnené povinnosti upravené osobitnými predpismi,

2

  f) nespĺňa podmienky tohto programu.

4. Na poskytnutie úveru podľa tohto programu nie je právny nárok.

H. Postup pri podaní a riešení žiadosti

1. Úver na projekty v zmysle tohto programu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je prílohou tohto programu.
2. Formuláre žiadostí o úver sú zverejnené na internetovej stránke ministerstva www.build.gov.sk, Štátneho fondu rozvoja bývania www.sfrb.ska sú k dispozícii na mestských úradoch, resp. miestnych úradoch v sídle okresu upravených v osobitnom predpise3 (ďalej len „úrad“).
3. Žiadateľ je povinný vyplniť žiadosť o úver vo všetkých bodoch presne a úplne. Podpísaním žiadosti žiadateľ akceptuje podmienky tohto programu a súčasne potvrdzuje správnosť a úplnosť údajov.
4. Žiadosti sa predkladajú Štátnemu fondu rozvoja bývania priebežne prostredníctvom úradu, ktorý v lehote do 10 pracovných dní odo dňa predloženia žiadosti overí náležitosti žiadosti podľa tohto programu. Vyhovujúce žiadosti v lehote podľa prvej vety zašle poštovou zásielkou Štátnemu fondu rozvoja bývania. Nevyhovujúce žiadosti v lehote do 5 pracovných dní odo dňa posúdenia vráti žiadateľovi.
5. Štátny fond rozvoja bývania posúdi splnenie podmienok podľa tohto programu a do 60 dní odo dňa doručenia rozhodne o poskytnutí úveru podľa poradia doručených žiadostí. Na rozhodnutia o poskytnutí podpory sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.4
6. Štátny fond rozvoja bývania rozhodne o poskytnutí úveru podľa poradia doručených žiadostí podľa tohto programu až do vyčerpania sumy vyčlenenej na realizáciu programu.
7. Úver sa žiadateľovi poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí úveru, ktorá obsahuje najmä:

  a) identifikačné údaje vykonávateľa programu,
  b) identifikačné údaje prijímateľa,
  c) výšku poskytnutého úveru,
  d) účel, na ktorý sa úver poskytuje,
  e) podmienky poskytnutia úveru,
  f) spôsob poskytnutia a čerpania úveru,
  g) lehoty realizácie stavby,
  h) povinnosti prijímateľa úveru súvisiace s výkonom kontroly použitia poskytnutých finančných prostriedkov,
  i) sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
  j) ďalšie skutočnosti dohodnuté medzi vykonávateľom a prijímateľom.

I. Finančné zabezpečenie programu

  1. Vláda SR, ako vyhlasovateľ programu, zabezpečí jeho finančné krytie zo zdrojov štátneho rozpočtu.
  2. Na realizáciu predmetného programu budú posilnené zdroje kapitoly Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.
  3. Štátny fond rozvoja bývania, ako vykonávateľ programu je povinný viesť prostriedky poskytnuté ministerstvom na realizáciu programu na samostatnom účte v Štátnej pokladnici.

J. Záverečné a prechodné ustanovenia

  1. Účasť príjemcu podpory v tomto programe nevylučuje účasť v iných vládnych podporných programoch.
  2. Program nadobúda účinnosť dňom schválenia vládou SR.

K. Spôsob vyhlásenia

  Vyhlásenie programu je vo forme uznesenia vlády SR a uverejnením na internetovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

—————————————————–

1) Napríklad § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 461/2003 Z .z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

3) Príloha č.  2 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

web od 2day