Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie

I. V žiadosti o dodatočné stavebné povolenie stavebník uvedie:

 • Meno a adresu stavebníka (fyzická osoba), u právnickej osoby náyov a sídlo firmy
 • Druh, miesto stavby, predpokladaný termín začatia a ukončenia stavby, rozpočtové náklady stavby, pri dočasnej stavbe termín dočasnosti stavby
 • Meno a adresa projektanta a doklad o jeho odbornej spôsobilosti
 • Spôsob uskutočnenia stavby (svojpomocne alebo dodávateľsky)
 • Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a súvisiacich opatreniach

Súčasťou žiadosti o kolaudáciu stavby je aj príslušný správny poplatok, ktorý žiadateľ môže uhradiť:

 • priamo v pokladni Miestneho úradu príslušnej mestskej časti
 • poštovou poukážkou
 • prevodom z účtu

Výška poplatku je určená sadzobníkom zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

II. K žiadosti o dodatočné stavebné povolenie stavebník priloží:

 • Doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemkom na ktorých bola stavba zrealizovaná
 • Projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce, ktoré preukážu súlad s verejnými záujmami

web od 2day