Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

I. V žiadosti o zmenu stavby pred dokončením stavebník podľa povahy zmeny stavby uvedie:

  • Meno (názov) a adresu stavebníka (fyzická osoba), u právnickej osoby sídlo firmy
  • Druh, účel a rozsah zmeny stavby pred dokončením
  • Základné údaje o zmene stavby, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a súvisiacich opatreniach, ktoré súvisia so zmenou stavby
  • Projektovú dokumentáciu zmeny stavby pred dokončením v dvoch vyhotoveniach

Súčasťou žiadosti o povolenie zmeny stavby pred dokončením je aj príslušný správny poplatok, ktorý žiadateľ môže uhradiť:

  • priamo v pokladni Miestneho úradu príslušnej mestskej časti
  • poštovou poukážkou
  • prevodom z účtu

Výška poplatku je určená sadzobníkom zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Projektová dokumentácia zmeny stavby pred dokončením, ktorú stavebník prikladá k žiadosti o jej povolenie musí byť vypracovaná podľa § 9 vyhlášky č. 453/2000.

web od 2day