Zmena v užívaní stavby

I. V žiadosti o povolenie na zmenu v užívaní stavby žiadateľ uvedie:

 • meno a adresu žiadateľa (fyzická osoba), u právnickej osoby názov a sídlo firmy
 • označenie miesta stavby podľa údajov katastra nehnuteľnosti s uvedením doterajšieho spôsobu užívania
 • údaje o novom spôsobe užívania stavby – uviesť zmenu v spôsobe užívania, v jej prevádzkovom zariadení, v spôsobe alebo podstatnom rozšírení výroby – jednoduchý popis navrhovaných zmien
 • uviesť vlastnícke alebo iné (užívateľské) právo k stavbe

Výška poplatku je určená sadzobníkom zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorý možno uhradiť:

 • priamo v pokladni Miestneho úradu mestskej časti
 • poštovou poukážkou
 • prevodom z účtu

II. K žiadosti o povolenie na zmenu v užívaní stavby žiadateľ pripojí

 • dokumentáciu s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby
 • doklady, ktorými preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe – list vlastníctva nie starší ako 6 týždňov, použiteľný pre právne úkony alebo nájomnú zmluvu, originál resp. overenú kópiu
 • súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby
 • kolaudačné rozhodnutie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená
 • platnú revíznu správu elektro na predmetnú časťstavby
 • ďalšie požiadavky môžu vyplynúť po preskúmaní predložených dokladov

web od 2day