Územný rozvoj

Referát územného rozvoja a GIS na území mestskej časti:

  • zabezpečuje koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti územného plánovania
  • obstaráva územnoplánovacie podklady a územné plány zón
  • poskytuje územnoplánovacie informácie a konzultácie
  • vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti – jednoduché stavby
  • vydáva vyjadrenia mestskej časti k investičnej činnosti – ostatné stavby
  • pripravuje zasadnutia Komisie územného plánu, výstavby a rozvoja
  • zisťuje základ poplatku za rozvoj
  • zabezpečuje určovanie súpisných a orientačných čísiel
  • zabezpečuje správu Geografického informačného systému mestskej časti Bratislava – Petržalka

Od 1.4.2024 nadobúda platnosť zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní (ďalej len „zákon o územnom plánovaní“), ktorý nahrádza časť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) zaoberajúci sa témou a procesom územného plánovania. Stavebný zákon, z ktorého boli vyňaté oddiely 1 až 7 z prvej časti zákona, nahrádza spomínaný zákon o územnom plánovaní.

Od 1.4.2024 zároveň vstupuje do platnosti novela zákona č. 377/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste“), ktorý delí kompetencie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestských častí vo veci vydávania záväzných stanovísk a k ich súladu s územným plánom a požiadavkám samosprávy.

Idea zákonodarcu, reflektovaná v zákone, spočívala v digitalizácii celého systému zavedením systému „URBION“, ktorého úlohou je automatická distribúcia žiadosti dotknutým orgánom a jasný postup vo veci posúdenia žiadosti o vydanie záväzného stanoviska. Systém URBION pri spustení legislatívy dňa 1.4.2024 nebude spustený, čo v kombinácii s novým znením legislatívy môže zneprehľadniť proces podania žiadosti navrhovateľa.

Mestská časť Bratislava Petržalka v snahe zabezpečenia pokojného prechodu na nový systém prináša vodítko pre žiadateľa o záväzné stanovisko, aby predišla prípadným komplikáciám a nejasnostiam.

V tomto dokumente sa dozviete informácie o procese vydávania záväzných stanovísk k investičným zámerom (ďalej len „záväzné stanovisko“):

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
2. ČO A PREČO SA MENÍ
3. KAM PODAŤ ŽIADOSŤ O ZÁVÄZNÉ STANOVISKO
4. AKO PODAŤ ŽIADOSŤ O ZÁVÄZNÉ STANOVISKO
5. ČO JE JEDNODUCHÁ STAVBA
6. ČO MÁ OBSAHOVAŤ ŽIADOSŤ O ZÁVÄZNÉ STANOVISKO
7. ČO OČAKÁVAŤ, KEĎ UŽ JE ŽIADOSŤ PODANÁ

NÁVOD PRE ŽIADATEĽA

Žiadosť o záväzné stanovisko k investičnému zámeru

Žiadosť o záväzné stanovisko k investičnému zámeru

web od 2day