Územný plán zóny Kapitulský dvor

Územný plán zóny Kapitulský dvor, rok 2022 rieši rozvoj rovnomennej lokality vymedzenej zo západnej strany diaľnicou D2, z južnej strany ul. Bratská a nadjazdom nad diaľnicou D2, z východnej strany ul. Kaukazská a zo severnej strany ul. Viedenská cesta.

Územný plán zóny Kapitulský dvor bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 602/2022 dňa 27.09.2022. Záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 8/2022 , ktoré nadobudlo účinnosť dňa 14.10.2022.

Záväzná časť územného plánu zóny:

Smerná časť územného plánu zóny:

web od 2day