Súpisné a orientačné čísla

Referát územného rozvoja:

  • určuje, mení alebo zrušuje súpisné čísla a orientačné čísla bytovým a nebytovým budovám v katastrálnom území Petržalka,
  • vydáva oznámenia o určení, zmene alebo zrušení súpisných a orientačných čísiel,
  • vedie evidenciu súpisných a orientačných čísiel budov a udržiava ju v aktuálnom stave,
  • pripravuje návrhy na pomenovanie resp. premenovanie ulíc;

 

Mestská časť Bratislava-Petržalka upozorňuje vlastníkov budov, správcov bytových domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v katastrálnom území Petržalka na zákonnú povinnosť, viditeľne označiť budovu tabuľkou so súpisným číslom a orientačným číslom tak, ako to vyplýva z ustanovenia § 2c ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“).

Neoznačenie budovy tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom (ak je určené) spôsobuje problémy pri orientácií na ulici záchranným a bezpečnostným zložkám, zdravotnej službe, poskytovateľom služieb, poštovým doručovateľom a ďalším osobám.

Mestská časť Bratislava-Petržalka bude preverovať splnenie tejto zákonnej povinnosti a jej nedodržanie bude sankcionovať uložením pokuty podľa § 27b a § 27c zákona o obecnom zriadení.

O určenie súpisného a orientačného čísla budove je povinný požiadať stavebník do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budove nájdete TU.
Žiadosť o zmenu / zrušene súpisného, orientačného čísla budove nájdete TU.

web od 2day