Inšpektori verejného poriadku

Tel.: + 421-904 848 925
Mail: inspektori@petrzalka.sk
Lokalita č. 1
Lúky, Dvory I, II, III, okolie Veľkého Draždiaka

Ulice: Bzovícka, Žehrianska, Ľubovnianska, Humenské námestie, Betliarska, Krásnohorská, Turnianska, Jasovská, Vígľašská, Šášovská, Vyšehradská, Beňadická, Lietavská, Budatínska, Znievska, Strečnianska, Šintavská, Holíčska, Tematínska, Starhradská, Topoľčianska, Brančská, Smolenická, Bratská, Pajštúnska, Tupolevova, Iľjušinova, Markova, Jiráskova, Švabinského, Prokofievova, Fedinova, Andrusovova, Ševčenkova, Hálova, Belinského

Tel.: + 421-902 096 577
Mail: inspektori@petrzalka.sk
Lokalita č. 2
Dvory IV, V, VI, Zadunajec, Kopčany, Háje, Ovsište

Ulice: Wolkrova, Jungmannova, Vavilovova, Farského, Pifflova, Macharova, Černyševského, Mánesovo námestie, Gercenova, Röntgenova, Zadunajská cesta, Lenardova, Nobelovo námestie, Bohrova, Pečnianska, Planckova, Kapicova, Záporožská, Rusovská cesta, Vilova, Vranovská, Údernícka, Kopčianska (Dubnická, Ľubietovská, Novobanská, Kežmarské námestie, Levočská, Jaroslavova, Kremnická, Handlovská, Prokopova, Očovská, Krupinská, Harmanecká, Dargovská, Kaukazská, Kubínska, Nábrežná, Goralská, Hrobárska, Gogoľova – rodinné domy), Romanova, Bradáčova, Kutlíkova, Rovniankova, Osuského, Ambroseho, Hrobákova, Dudova, Gessayova, Námestie hraničiarov, Starohájska, Lachova, Furdekova, Haanova, Bosákova, Mlynarovičova, Šustekova, Sosnová, Blagoevova, Bulíkova, Mamateyova, Pankúchova, Poloreckého, Gettingova, Medveďovej, Jankolova, Ovsištské námestie, A. Gwerkovej, M. Curie Sklodowskej, Dolnozemská cesta

Náplň činnosti

 • pravidelnými pochôdzkami kontrolovať stav čistoty a poriadku
 • dohliadať na dodržiavanie poriadku a čistoty na verejných priestranstvách v súlade so všeobecne záväzným nariadením o čistote a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • dohliadať na čistotu a poriadok v kontajnerových stanovištiach a v ich okolí
 • dohliadať na dočisťovanie kontajnerových stanovíšť vrátane nádob na separovaný zber a upozorňovať na nedostatky správcov bytových domov a OLO, a. s
 • upozorňovať podnikateľov, ktorí nie sú zapojení do systému zberu komunálnych odpadov, aby si splnili svoju povinnosť
 • dohliadať na dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia o starostlivosti o verejnú zeleň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • zistené nedostatky riešiť s porušovateľmi všeobecne záväzných nariadení, ukladať opatrenia a termíny na odstránenie nedostatkov, robiť záznamy o porušení všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a kontrolovať ich plnenie
 • spolupracovať s príslušníkmi mestskej polície pri kontrole všeobecne záväzných nariadení, ktorí budú na podnet a za prítomnosti inšpektora verejného poriadku ukladať blokové pokuty za porušenie všeobecne záväzných nariadení
 • v zimnom období kontrolovať zjazdnosť komunikácií pre motorové vozidlá, ako aj chodníkov pre chodcov a prostredníctvom povinných subjektov zabezpečovať ich zjazdnosť
 • evidovať chýbajúce poklopy, poškodené dopravné značky, staré vozidlá (vraky), informovať o začatí investičnej činnosti v mestskej časti a hlásiť zistené skutočnosti vecne príslušnému odbornému útvaru miestneho úradu
 • vykonávať a plniť ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca

web od 2day