Inšpektori verejného poriadku

Náplň činnosti

 • pravidelnými pochôdzkami kontrolovať stav čistoty a poriadku
 • dohliadať na dodržiavanie poriadku a čistoty na verejných priestranstvách v súlade so všeobecne záväzným nariadením o čistote a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • dohliadať na čistotu a poriadok v kontajnerových stanovištiach a v ich okolí
 • dohliadať na dočisťovanie kontajnerových stanovíšť vrátane nádob na separovaný zber a upozorňovať na nedostatky správcov bytových domov a OLO, a. s
 • upozorňovať podnikateľov, ktorí nie sú zapojení do systému zberu komunálnych odpadov, aby si splnili svoju povinnosť
 • dohliadať na dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia o starostlivosti o verejnú zeleň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • zistené nedostatky riešiť s porušovateľmi všeobecne záväzných nariadení, ukladať opatrenia a termíny na odstránenie nedostatkov, robiť záznamy o porušení všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a kontrolovať ich plnenie
 • spolupracovať s príslušníkmi mestskej polície pri kontrole všeobecne záväzných nariadení, ktorí budú na podnet a za prítomnosti inšpektora verejného poriadku ukladať blokové pokuty za porušenie všeobecne záväzných nariadení
 • v zimnom období kontrolovať zjazdnosť komunikácií pre motorové vozidlá, ako aj chodníkov pre chodcov a prostredníctvom povinných subjektov zabezpečovať ich zjazdnosť
 • evidovať chýbajúce poklopy, poškodené dopravné značky, staré vozidlá (vraky), informovať o začatí investičnej činnosti v mestskej časti a hlásiť zistené skutočnosti vecne príslušnému odbornému útvaru miestneho úradu
 • vykonávať a plniť ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca

web od 2day