Dotácie

Dotácie do 2000 eur schvaľuje starosta a dotácie nad 2000 eur schvaľuje miestne zastupiteľstvo. Miestna samospráva každoročne poskytuje účelové dotácie aj pre neziskové organizácie, rôzne spolky a združenia či právnické osoby vykonávajúce verejno-prospešnú činnosť v najväčšej bratislavskej mestskej časti.
V záujme zabezpečenia transparentnosti v procese prideľovania verejných financií, rozhodli petržalskí poslanci o zverejňovaní dôležitých informácií o jednotlivých žiadateľoch, účele a výške poskytnutej dotácie.

Dotácie nad 2000eur budú schvaľované na MZ dňa 23.6.2020.

!Dotácie do 2000 eur sa tento rok v dôsledku corona krízy nebudú poskytovať – ďakujeme za porozumenie!

Žiadosť o dotáciu sa podľa schválenej novely VZN. o poskytovaní dotácií
bude podávať iba ELEKTRONICKY! cez portál na https://petrzalka.egrant.sk/
Upozorňujeme, že sa menia aj prílohy, ktoré treba naskenovať a priložiť k elektronickej žiadosti.

Novelu nájdete tu:
https://www.petrzalka.sk/2019-12-05-zasadnutie-zo-dna-10-decembra-2019/4-hrehorova_jancokova_vzn-o-poskytovani-dotacie_mz/

Pre žiadateľov sme spracovali neoficiálnu verziu úplného znenia VZN o poskytovaní dotácii ako pomôcku. Nájdete TU.

Erika Benkovičová – erika.benkovicova@petrzalka.sk – projektová koordinátorka
Katarina Tomčíková – katarina.tomcikova@petrzalka.sk

Mestská časť dáva do pozornosti možnosť zúčastniť sa na rozhodovaní o udeľovaní dotácií. Záujemcovia o účasť na rokovaniach jednotlivých komisií sa môžu prihlásiť e-mailom príslušným tajomníkom komisií. Tí následne zabezpečia vyžrebovanie vždy jedného z prihlásených občanov a ich prizvanie na rokovanie tej ktorej komisie. O jednotlivých termínoch zasadnutia komisií budeme včas informovať. Zástupca obyvateľov sa na zasadnutí komisie zúčastní ako pozorovateľ, nemá právo hlasovať a nemá ani hlas poradný.

web od 2day