Dotácie do 2000 a nad 2000 EUR

Dotácie do 2000 eur schvaľuje starosta a dotácie nad 2000 eur schvaľuje miestne zastupiteľstvo. Miestna samospráva každoročne poskytuje účelové dotácie aj pre neziskové organizácie, rôzne spolky a združenia či právnické osoby vykonávajúce verejno-prospešnú činnosť v najväčšej bratislavskej mestskej časti.

V záujme zabezpečenia transparentnosti v procese prideľovania verejných financií, rozhodli petržalskí poslanci o zverejňovaní dôležitých informácií o jednotlivých žiadateľoch, účele a výške poskytnutej dotácie.

 

Žiadosť o dotáciu do 2 000€ (do 31.10.2023) a nad 2000 € (do 15.2.2023) sa podľa schválenej VZN o poskytovaní dotácií podáva iba ELEKTRONICKY od 2.1.2023 cez portál na https://petrzalka.egrant.sk/ 
Upozorňujeme, že sú povinné aj prílohy, ktoré treba naskenovať a priložiť k elektronickej žiadosti.

VŠETKY INFORMÁCIE A PODMIENKY PRE ZÍSKANIE GRANTU NÁJDETE VO VZN. 

Erika Benkovičová – erika.benkovicova@petrzalka.sk – projektová koordinátorka

Mestská časť dáva do pozornosti možnosť zúčastniť sa na rozhodovaní o udeľovaní dotácií. Záujemcovia o účasť na rokovaniach jednotlivých komisií sa môžu prihlásiť e-mailom príslušným tajomníkom komisií. Tí následne zabezpečia vyžrebovanie vždy jedného z prihlásených občanov a ich prizvanie na rokovanie tej ktorej komisie. O jednotlivých termínoch zasadnutia komisií budeme včas informovať. Zástupca obyvateľov sa na zasadnutí komisie zúčastní ako pozorovateľ, nemá právo hlasovať a nemá ani hlas poradný.

web od 2day