Prehľad žiadostí o dotáciu v roku 2014

Podľa VZN č. 2/2005 zo dňa 4. 10. 2005 o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka § 3, ods. 4 žiadosť o poskytnutie dotácie predloží žiadateľ na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka v termínoch do: 31. marca, 30. júna a 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

Podľa § 4 ods. 1 tohto VZN o poskytnutí dotácie mestská časť rozhodne v kalendárnom štvrťroku nasledujúcom po kalendárnom štvrťroku v roku, v ktorom došlo k podaniu žiadosti. Mimoriadne môže rozhodnúť aj skôr, ak sú na to okolnosti hodné osobitného zreteľa.

Podľa § 4 ods. 2 o poskytnutí dotácie rozhoduje do 3.320 eur starosta mestskej časti, od 3.320 do 8.300 eur miestna rada mestskej časti, nad 8.300 eur miestne zastupiteľstvo mestskej časti.

V rozpočte mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 bolo v programe 1, podprogram 5 schválených 100.000 eur.

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa 29.4.2014
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa 30.09.2014

Prehľad žiadostí o dotáciu v roku 2014
Žiadateľ Účel Požadovaná suma (€) Poskytnutá dotácia (€) Odôvodnenie poskytnutia alebo zamietnutia dotácie
KASPIAN
Občianske združenie
Zabezpečenie sociálnych služieb pre deti a mládež 4.000,- 1.000,- Projekt vytvára priestor pre aktívne a zmysluplné trávenie voľného času, rozvíjanie zručností a predchádzanie drobnej kriminalite spojenej s nudou
Združenie športových klubov Petržalky Prevádzkové náklady pre združenie na rok 2014 3.314,- 1.000,- Podpora športových klubov v Petržalke
1. slovenský školský lukostrelecký klub Podujatia Petržalský pohár a Petržalská liga 3.000,- 500,- Reprezentácia Petržalky
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 Sociálno-rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov 300,- 200,- Sociálny projekt pre obyvateľov Petržalky
DAMP
spol. s r.o.
Bezplatné korčuľovanie pre verejnosť 495,- 495,- Podpora voľného vstupu pre Petržalčanov
Slovenský zväz telesne postihnutých Rekondično-integračný pobyt pre 10 osôb 990,- 300,- Podpora integrácie medzi zdravých ľudí
Moonlight camp
Občianske združenie
Projekt Na palube jednorožca III 1.500,- 1.500,- Práca s talentovanými deťmi zo sociálne slabšieho prostredia
ULITA
Občianske združenie
Komunitné centrum Kopčany 8.430,- 3.000,- Činnosť združenia je postavená na princípoch nízkoprahovosti a na individuálnom prístupe k človeku, jeho potrebám a záujmom
AFClub
občianske združenie
Kurzy prvej pomoci a prežitia v prírode 3.100,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
Basketbalový klub Petržalka Zdravá mládež, zdravá budúcnosť 14.700,- 5.000,- Podpora športového rozvoja dievčat
Detská organizácia
Bratislavský Fénix
Putovať cestou necestou 500,- 300,- Podpora formovania osobnosti zdravotne postihnutých detí
Brána do života Jarné upratovanie 600,- 300,- Podpora skrášlenia a skvalitnenia prostredia krízového centra, ktoré využívajú klientky a ich deti
Liga proti rakovine SR Psychosociálna pomoc ženám s rakovinou prsníka 420,- 0,- Nemá priamy súvis s Petržalkou
Zväz diabetikov Slovenska Edukačno-pohybová aktivita pre dia seniorov 1.500,- 300,- Zvyšovanie pohybovej aktivity seniorov postihnutých diabetom
Stolnotenisový klub Viktória Nákup stolnotenisových potrieb 1.000,- 300,- Podpora športovej aktivity a aktívneho využívania voľného času mládežou z Petržalky
Závodisko, š.p. Úvodný dostihový deň sezóny 2014 3.000,- 2.500,- Podpora tradičného dostihového podujatia s medzinárodnou účasťou.
Tomáš Mateovič – Kovmat 4. narodeninová párty Deafclubu 3.050,- 300 Poskytnutie možnosti stretnutia celých rodín so sluchovo postihnutými
Slovakia karting club Účasť Simona Suchovského na majstrovstvách SR 7.000,- 500,- Reprezentácia Petržalky na majstrovstvách SR
Petržalčanka,
občianske združenie
Zakúpenie harmoniky a ušitie kostýmov pre členov speváckeho zboru 800,- 600,- Aktívne využívanie času seniorov
Karate klub Seiken Účasť klubu na medzinárodnej súťaži v karate – XV. SUPER ENPI KARATE CUP 2014 v Srbsku 2.000,- 500,- Reprezentovanie SR a Petržalky v zahraničí
SkJazz,
občianske združenie
Jazzovinky 2.700,- 300,- Združenie poskytuje informácie o kultúrnom živote v oblasti jazzovej hudby
Slovenský skauting 47. zbor Bratislava-Petržalka Skautský tábor 2.430,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
EMPATIA, n. o. Podpora a vzdelávanie rodinných príslušníkov odkázaných seniorov 200,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
Združenie MUDr. Ivana Novotného Deň rozhodnutia 600,- 300,- Prevencia drogových závislostí formou športového zápolenia študentov stredných škôl
Združenie MUDr. Ivana Novotného Terénna terapia Čingov 1.800,- 600,- Súčasť komplexnej resocializačnej starostlivosti klientov sanatória
Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Klub Bratislava-Petržalka
Výstava fotografií zo života petržalských seniorov 400,- 350,- Popdora záujmovej činnosti seniorov
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku – Petržalka Oživovanie kultúrnych tradícií nášho ľudu 300,- 300,- Podpora záujmovej činnosti seniorov
Miesta organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku – Petržalka Športom k zdravšiemu prežitiu jesene života 600,- 300,- Podpora záujmovej činnosti seniorov
Lúčka, občianske združenie Sústredenie Detského folklórneho súboru Lúčka 3.150,- 300,- Podpora záujmovej činnosti detí v Petržalke
ŠK Juventa Bratislava Podpora juniorskej formácie show dance 3.200,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
ŠK Juventa Bratislava Podpora detskej formácie show dance 2.940,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
Školský športový klub B.S.C: Bratislava 30. rokov mládežníckeho basketbalu v Petržalke 12.800,- 3.000,- Cieľom projektu je výchova športovcov a učenie detí a mládeže športom žiť plnohodnotný a aktívny život
Mládež ulice Terénna sociálna práca 8.896,- 1.000,- Cieľom projektu je poskytnutie podpory a pomoci obyvateľom sociálnej ubytovne, poskytovanie voľnočasových aktivít ich deťom
MŠK Iskra Petržalka Rozvoj pohybových a športových aktivít detí a mládeže v žiackych a dorasteneckých oddieloch MŠKI Petržalka 40.000,- 10.000,- Cieľom projektu je rozvoj telesnej kultúry a aktívne a plnohodnotné mimoškolské využitie voľného času
Umenie pre deti Buttonkáreň – výroba odznakov a zrkadielok 1.612,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
Amatérsky futbalový klub Bratislava Street football Seasom 614,70,- 300,- Podpora aktívneho využívania voľného času mládeže v Petržalke
DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže Podpora a materiálne zabezpečenie pravidelných aktivít a letných táborov v stredisku 3.320,- 300,- Podpora aktívneho využívania voľného času mládeže v Petržalke
ZSGESSBA, Občianske združenie Revitalizácia detského ihriska pri základnej škole 2.896,- Nespĺňa podmienky VZN
Tanec proti drogám Finále tanečnej súťaže Dance Star World Tour 2014 1.700,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
Floorballový klub FBC Shadows Bratislava Činnosť žiackych a mládežníckych oddielov 3.300,- 300,- Podpora aktívneho využívania voľného času detí a mládeže v Petržalke
Telovýchovná jednota Slavoj Ovsište Tenis pre mladých aj seniorov 3.200,- 300,- Podpora aktívneho využívania voľného času detí a mládeže v Petržalke
Občianske združenie ODYSEUS Chráň sa sám 19.107,20,- 3.000,- Cieľom projektu je práca s ľuďmi z ohrozených komunít, aby sa obmedzili riziká a následky spôsobu života.
Beach volley club Bratislava Bratislava Beach City leto 2014 2.000,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
Občianske združenie STREAM Stream club 1.535,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
Slovenský skauting 91. zbor Šport pre prieskumníkov 900,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
Domov pre každého Útulok, nocľaháreň a stredisko osobnej hygieny 10.000,- 4.000,- Cieľom projektu je obmedzenie výskytu ľudí bez domova so zanedbaným výzorom v MČ Petržalka
Športový klub Polície Bratislava Rozvoj loptových hier v Petržalke 9.700,- 3.000,- Cieľom projektu je prezentácia loptových hier na základných a materských školách, vytváranie športových krúžkov so zameraním na loptové hry
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím PSC Impulz Spoločne za prijatie – spoločne za život bez znevýhodnenia 8.968,- Nespĺňa podmienky VZN
Občianske združenie BAGAR Petržalka po štvrťstoročí 3.300,- 300,- vrátená
Športový klub Polície Bratislava Náklady na dopravu hádzanárov na zápasy 3.000,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
Materské centrum Budatko Prechádzka začarovaným lesom 400,- 200,- Podpora aktívnej spolupráce s mladými rodinami
Rodičovské združenie pri CVČ Športová streľba – hľadáme talenty 2.500,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
Občianske združenie Pre radosť Medzinárodný deň detí Petržalka 3.000,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
Občianske združenie Pre radosť Deťom pre radosť – letné tábory 3.300,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
Slovenská hokejbalová únia Majstrovstvá sveta juniorov v hokejbale 5.000,- 0,- Podujatie sa nekoná v Petržalke, sídlo SHU nie je na území Petržalky
Centrum memory, n.o. Petržalka v pamäti seniorov 3.320,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov Dolphins v Bratislave Prenájom plaveckej dráhy 1.428,- 300,- Reprezentovanie SR a Petržalky v zahraničí na paraolympiáde a ME
Amen Savore
Viera Blahovská
Vybavenie nahrávacieho štúdia (mikrofóny a reproduktory) 3.320,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
POLENO Letenky na festival v Japonsku 3.320,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ceny pre víťazov III. letnej olympiády nízkoprahov 2014 – občerstvenie, materiál a športové potreby 1.200,- 350,- Podpora aktívneho života znevýhodnenej mládeže
Budúcnosť nádejí,
občianske združenie
Veľká cena Bradla 1.000,- 1.000,- Propagácia telesnej výchovy, športu a zdravého životného štýlu
Jokerit – hokejbalový klub Rozvoj hokejbalového športu 15.000,- 2.000,- Činnosť má verejnoprospešný charakter a je zameraná na mládež, voľnočasové pohybové aktivity
Depaul Slovensko Strava pre ľudí bez domova 8.000,- 3.000,- Pomoc sociálne znevýhodneným ľuďom prostredníctvom zabezpečenia životne dôležitých potrieb
FS Živel Premeny – tanečno-dramatické predstavenie folklórneho súboru 2.600,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
Intelekt Tour de Intelekt 3.300,- 500,- Podpora cyklistiky u detí a mládeže.
Pracovno-socializačné centrum Lepší svet,
nezisková organizácia
Materiál na krúžkovú činnosť, kurzy sebaobhajovania, relaxáciu klientov Nespĺňa podmienky VZN
Slovenský červený kríž Slávnostný akt oceňovania bezpríspevkových darcov krvi 200,- 200,- Ocenenie darcov krvi z Petržalky
OZ Lipka Celodenný maratón hier a súťaží 3.300,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
Rozlet fit v každom veku Joga pri Chorvátskom ramene 750,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
MŠK Iskra Petržalka Rozvoj pohybových a športových aktivít detí a mládeže v žiackych a dorasteneckých oddieloch MŠKI Petržalka 15.000,- 5.000,- Zabezpečenie celoročného tréningového procesu žiackych a mládežníckych družstiev, spolupráca s mestskou časťou na projekte Penalta
OZ Vegánske hody Vegánske hody 2593,60,- 0,- Projekt nemá priamy súvis s Petržalkou
AFClub,
občianske združenie
Materiálne zabezpečenie 3.100,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
Občianske združenie Petržalčanka Petržalská svadba 2.000,- Aktívne využívanie času semiorov
Občianske združenie Vágus Terénna práca s ľuďmi bez domova 5.500,- 500,- Verejnoprospešná činnosť postavená na individuálnom prístupe k potrebám a záujmom jednotlivcov
Zväz vodáctva a raftingu Slovenskej republiky Majstrovstvá Európy v raftingu 10.000,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
Karloveské tanečné centrum 3. ročník Slovak open Championship 2.500,- 0,- Projekt nemá priamy súvis s Petržalkou
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím PSC Impulz Bližšie k sebe bez slov – výroba videoklipu, materiál na tvorivé dielne 4.820,- 3.000,- Verejnosprospešná činnosť postavená na individuálnom prístupe k potrebám a záujmom jednotlivcov
Zväz vodáctva a raftingu Slovenskej republiky Majstrovstvá Európy v raftingu 10.000,- 0,- Rovnaká žiadosť zamietnutá uznesením zastupiteľstva 536 zo dňa 24. 6. 2014
Centrum Memory, nezisková organizácia Petržalka v pamäti senirov 3.320,- 0,- Rovnaká žiadosť zamietnutá z dôvodu obmedzených finančných možností
ŠK Juventa Bratislava Projekt Show dance 2.755,- 0,- Rovnaká žiadosť zamietnutá z dôvodu obmedzených finančných možností
Mgr. art. Martin Kleibl Sprievodca Petržalkou 1.650,- Žiadosť stiahnutá
Športový klub Polície Bratislava Náklady na dopravu hádzanárov na zápasy 3.000,- 0,- Žiadateľ podal dve žiadosti, jednej miestne zastupiteľstvo vyhovelo
FOLK Ekonóm Doprava na medzinárodný festival folklórnych súborov vo Francúzsku 3.120,- 500,- Reprezentácia Petržalky
FC Petržalka Akadémia, občianske združenie Zabezpečenie športových potrieb, štartového a rozhodcov 3.200,- 2.000,- Podpora mládežníckeho futbalu v Petržalke
FC Petržalka Akadémia, občianske združenie Podpora mládežníckeho futbalu 30.000,- 10.000,- Podpora aktívneho využívania voľného času detí a mládeže v Petržalke
Zväz potápačov Slovenska Majstrovská SR v diaľkovom plutvovom plávaní 1.500,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie Inštalácia vtáčich búdok na petržalské základné školy 8.422,- 0,-
Školský športový klub B.S.C. Bratislava Letné sústredenie kadetov 3.300,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
Združenie MUDr. Ivana Novotného Čisté Vianoce 380,- 300,- Tradičné podujatie, verejnoprospešná činnosť s individuálnym prístupom a potrebám k jednotlivcom
Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava mesto Slávnostný akt oceňovania bezpríspevkových darcov krvi 200,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
Športová škola karate Autobusová doprava na pohár v karate v Trstenej 720,- 380,- Reprezentovanie Petržalky
Občianske združnie
Múzeum petržalského opevnenia
Údržba a rozvoj areálu múzea petržalského opevnenia 3.000,- 400,-
Občianske združenie
Petržalské ihriská
Lezecká pyramída na DI Budatínska 426,- 405,- Svojpomocné zveľaďovanie detských ihrísk
Športový klub polície Bratislava Podpora športových krúžkov 5.000,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Klub Bratislava-Petržalka
Rozvoj tvorivých schopností seniorov 862,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
Muzeológia a kultúrne dedičstvo Dokumentácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Petržalky 1.500,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
Ulita, občianske združenie Komunitné centrum Kopčany 7.000,-
OZ Zachráňme petržalské bunkre Deň boja za slobodu a demokraciu 600,- 200,- Vzdelávanie detí a mládeže o petržalskej histórii
Združenie MUDr. Ivana Novotného Terénna terapia Čingov 1.800,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
FOLK Ekonóm 45. výročie FS Ekónom 1.000,- 820,- Reprezentácia Petržalky
OZ Lokomotíva Zimná údržba workoutového parku 500,- 0,- Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností
Ulita, občianske združenie Terénna sociálna práca 7000,-
FC Petržalka akadémia, občianske združenie Podpora mládežníckeho futbalu 122000,- 0,- Žiadateľ odstúpil od žiadosti
FC Petržalka akadémia, občianske združenie Výstavba tribúny, II.etapa 134363.27,- 0,- Žiadateľ odstúpil od žiadosti
Kaspian, občianske združenie Zabezpečenie sociálnych služieb 4640,-

web od 2day